Om seminaret:

På dette seminaret ser vi tilbake på utviklingen av de 20 årene som har gått siden 2001. Seminaret presenterer bidragene som belyser terrorkrigens narrativer, forholdet mellom USA og Russland, og folkeretten. Her vil artikkelforfatterne gi innsikt i selve narrativet om en krig mot terrorisme og hvordan dette har utviklet seg over tid, Russlands partnerskap med USA, Russlands oppfatning av årsakene til internasjonal terrorisme og hvordan krigen mot terror skal utkjempes, i tillegg til folkerettslige hovedproblemstillinger som oppsto i årene etter 2001.

Fokusnummeret av IP kan du lese her.

Seminaret tar et skritt tilbake og ser på helheten i arven fra 11. september og krigen mot terror som fulgte, med søkelys på internasjonal politikk og internasjonal sikkerhet.

Seminaret ledes av seniorforsker Rita Augestad Knudsen og Ole Martin Stormoen.

Du kan følge seminaret, som arrangeres av Konsortium for forskning på terrorisme og internasjonal kriminalitet, direkte på vår  YouTube-kanal.

Bidragsytere:

Anders Grindlia Romarheim (f. 1976) er Cand. Polit. med hovedfag i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo (UiO). Hovedoppgaven ble levert i 2005 og omhandlet Bush-administrasjonens bruk av propaganda i krigen mot terrorisme. I perioden 2003-2006 var Romarheim ansatt ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt med blant annet prosjektlederansvar for terrorismeforskning. I perioden 2003-2005 var han kurskoordinator og foreleser ved UiOs sommerskole (ISS) for internasjonale studenter. Han har en doktorgrad i War Studies fra King's College, London. Han er spaltist i Morgenbladet.

Cecilie Hellestveit er cand.jur fra universitetet i Bergen og har sin juridiske doktorgrad (phd) i folkerett fra Universitetet i Oslo (2014) med hovedfokus på borgerkriger og folkerettens regler for maktbruk og stridigheter. Hellestveit er også samfunnsviter med område- og konfliktstudier fra Bergen, Frankrike, Tyskland og Midtøsten. Hellestveit har vært tilknyttet en rekke forskningsinstitusjoner i inn- og utland hvor hun har arbeidet med krigens folkerett, menneskerettigheter i konflikt, menneskerettigheter i islam og folkerettens regulering av ny teknologi (LAWS, konvergerende teknologier og cyber). Hellestveit var medlem av regionale etiske komiteer for medisinsk forskning fra 2005-2012, UNE (2005-2011) og har vært rådsmedlem i Etikkrådet for Statens Pensjonsfond Utland (Oljefondet) siden 2015. Hellestveit utgav i 2020 boken Krigens folkerett – Norge og vår tids kriger sammen med Gro Nystuen (Universitetsforlaget 2020). Hun er tilknyttet Norwegian Institute of International Law (NAIL) og er ansatt i en 20 % stilling i NIM.

Julie Wilhelmsen er seniorforsker på NUPI. Hun har doktorgrad i statsvitenskap og arbeider med russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk, radikalisering av islam i Eurasia og kritiske sikkerhetsstudier. De to Tsjetsjenia-krigene etter Sovjetunionens fall har vært sentrale tema i Wilhelmsens forskning. Wilhelmsen er en aktiv deltaker i den offentlige debatten om internasjonal politikk og var i 2012-2016 medredaktør for tidsskriftet Internasjonal Politikk. I 2014-2015 var hun medlem av regjeringens Ekspertgruppe for forsvaret av Norge. Fra 2019 til 2021 er hun en av ekspertene i Cooperative Security Initiative (CSI). CSI er et initiativ som skal skape nye ideer og oppmerksomhet rundt sikkerhetssamarbeid og multilateralisme gjennom OSSE, med mål om å bygge et tryggere Europa.’

Rita Augestad Knudsen er seniorforsker på NUPI i forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar og arbeider spesielt med kontraterror og anti-radikalisering. Hun er daglig leder i Konsortiet for Forskning på Terrorisme og Internasjonal Kriminalitet, og tilknyttet C-REX (Senter for Ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo). Rita Augestad Knudsen har kompetanse på terrorisme- ekstremisme- og radikaliseringsrelaterte risikovurderinger, begrepet ’radikalisering’, og Storbritannias kontraterror-arbeid, i tillegg til selvbestemmelsesbegrepets historie i internasjonal politikk og i folkeretten, samt Balkan, spesielt Kosovo. Hennes publikasjoner inkluderer analyser av internasjonalt sikkerhetssamarbeid om sanksjoner og internasjonal statsbygging, og hennes doktorgrad i internasjonal historie/idéhistorie fra London School of Economics and Political Science dreide seg om ‘self-determination’ og frihet i internasjonal diskurs.

Ole Martin Stormoen er stipendiat tilknyttet NUPIs forskningsgruppe for sikkerhet og forsvar, og har tidligere vært forskningsassistent og koordinator for Konsortiet for forskning på terrorisme og internasjonal kriminalitet. Stormoens doktorgrad analyserer norsk strategisk kultur, og undersøker hvordan strategisk kultur endres, og hvilke mekanismer som kan forklare slike endringer. I tillegg til forsvars-, sikkerhets-, og utenrikspolitikk, er hans forskningsinteresser årsaker til politisk vold, terrorisme og ekstremisme, med hovedfokus på jihadisme, og ulike mottiltak mot disse. Han har en mastergrad i Freds- og konfliktstudier fra Universitetet i Oslo, og har også studert arabisk og midtøstenstudier ved UiO. Hans masteroppgave er en systematisk gjennomgang av forskningen omkring årsakene til jihadistisk terrorisme. Han har i tillegg en bachelorgrad i historie og har arbeidserfaring fra bl.a. Krigsskolen, Forsvaret (Kosovo Force), og som miljøarbeider innen psykisk helse.