Forskningsprosjekt

Traders in the food value chain: Firm size and international food distribution

2014 - 2019 (Pågående) Prosjektnummer: 233836

Prosjektet fokuserer på mønstre av distribusjon i eksporten Norges sjømat -og landbrukshandel (eksport og import).

Prosjektet analyserer organisering, markedsstruktur og fordeling langs verdikjedene i internasjonal matvarehandel, med fokus på norsk sjømateksport og import og eksport av landbruksvarer. I hvilken grad skyldes eksportsuksessen for laks dyktige handelsaktører? Varierer organiseringen av sjømateksport mellom ulike fiskeslag, og hva er mest effektivt? Er handelen organisert forskjellig for små og store bedrifter? Dette er blant de spørsmål som tas opp i dette tverrfaglige forskningsprosjektet i samarbeid mellom NUPI, SNF/Bergen og Ruralis/Trondheim, med internasjonale partnere i USA, Storbritannia og India. Mens organiseringen av fiskeeksport studeres av både NUPI og SNF, har Ruralis undersøkt norsk eksport av 'nisjeprodukter' i landbruket. Har bedriftene det som trengs for å eksportere, eller stopper distribusjonen ved det lokale marked? NUPI og SNF analyserer norsk import av landbruksvarer: Hvordan påvirkes organisering og markedsstruktur i importen av toll og kvoter? Hva betyr de stadig strengere regler for mattrygghet for organisering av handelen, er små bedrifter i stand til å håndtere dette? Norge er et lite land med perifer beliggenhet: Importen av blomster fra Afrika skjer indirekte via Nederland og Tyskland og prisen har inntil nylig økt fire ganger på veien. Hva er grunnen til dette, og hvilken rolle spiller mellomledd i handelen? Gjennom case studier og analyse av handelsdata vil vi finne ut hvordan Norge skiller seg fra andre land: Er blomsterimporten til Storbritannia, og landbruksimporten til Sveits, organisert forskjellig sammenliknet med Norge? Importen fra Asia til Norge dobles i verdi på veien, gjelder dette også for andre europeiske land? I samarbeid med tollvesenet 'fotfølger' vi handelen av utvalgte varer, for å utvikle nye metoder for kontroll og analyse til forvaltningsformål. En referansegruppe med sentrale fiskeri- og landbruksbedrifter bidrar også i prosjektet.

Prosjektets tidsperiode ble med NFRs samtykke forlenget ut 2019, fordi NUPIs postdokprosjekt ble forsinket på grunn av helseproblemer. Prosjektet har hatt god framdrift i 2017-2018 og ytterligere fire tidsskriftartikler (til nå 13 totalt) er på plass i tillegg til en rekke akademiske eller brukerrettede foredrag. Ytterligere rundt 10 publikasjoner er under arbeid. Prosjektets unike datasett for norsk handel på transaksjonsnivå kombinert med omfattende opplysninger om bedriftene, har gitt grunnlag for en rekke interessante arbeider. På brukersiden har vi hatt samarbeid med tolletaten om bruk av speildata (der f.eks. eksport fra Kina til Norge sammenliknes med den motsvarende import til Norge fra Kina) i kontrollaktiviteten. I sluttfasen vil bredere formidling være et viktig fokus i tillegg til akademisk publisering. Prosjektets sluttkonferanse vil bli arrangert i mai 2019. En viktig oppgave i sluttfasen vil være å trekke referansegruppen sterkere inn. I det følgende gis stikkord om noen arbeider i prosjektet:

Frank Asche har i to artikler med amerikanske medforfattere analysert hvordan akvakultur har transformert globale sjømatmarkeder. Veksten i oppdrett på verdensbasis har ført til økt sjømatkonsum, og framskyndet økt skala, moderne logistikk og nye tilnærminger til markedsføring. Hege Medin har på grunnlag av norske handelsdata på transaksjonsnivå påvist at det store flertall av eksportørene og importørene bruker tollspeditører for tollklarering av varene. Små bedrifter har sjelden kapasitet til å foreta tollklareringen selv. I en annen artikkel publisert i prosjektet påviser Medin teoretisk og empirisk at andelen av bedriftene som eksporterer tenderer å være større i små land.

Jostein Vik og Gunn-Turid Kvam har i to arbeider publisert det siste året analysert landbruksbasert norsk eksport, der produsentene ofte inngår samarbeid med handelsaktører for å få innpass i markedene. I sine arbeider analyserer forfatterne cases som belyser hvordan eksporten er organisert og dens potensial.

Hans-Martin Straume, Frank Asche og Erling Vårdal har i ulike arbeider analysert eksporten av sjømat på bedriftsnivå, og om endringer i handelen drives av tilgang eller avgang på bedrifter, eller av endringer i handelen for de som allerede er i markedene. Et arbeid påviser at transportkostnader har sterkere innvirkning på handelen enn det som er antatt ut fra tidligere forskning. Et annet nylig publisert arbeid viser at i eksporten av torsk er handelsrelasjonene mellom eksportør og importør av kort varighet, og denne omskifteligheten i handelsrelasjoner er høy for fiskeeksporten.

De internasjonale deltakerne har bidratt med ny innsikt I matvarehandelen i andre land; handelen med blomster i utviklingsland og I Storbritannia (Jodie Keane, ODI), fiskerisektoren I India (Meenakshi Rajeev, ISEC), og kjøtteksporten fra Botswana/Namibia inkludert handelen med Norge (Ben Bennett, NRI/University of Greenwich og Karl Rich, Lincoln University/CGIAR).

1)     Publications:

Journal articles

Asche, F., Cojocaru, A. L., Gaasland, I., & Straume, H. M. (2017). Cod stories: Trade dynamics and duration for Norwegian cod exports. Journal of Commodity Markets.

In recent years, trade dynamics have been receiving increased attention, and the general literature indicates that commodities are different. In this paper, the duration of trade relationships for Norwegian export firms to various markets is investigated for six product forms of one commodity, cod. The results indicate that the duration of most trade relationships is very short, and shorter than what is normally reported in the literature. Still, the substantial variation in duration by product form and factors influencing it, indicates heterogeneous dynamics for each supply chain even for slight differences in the characteristics of a commodity. Moreover, the short duration of trade relationships in the supply chains for Norwegian cod indicates that they remain very traditional food supply chains, with few attempts at reducing transaction costs through vertical coordination or relationships.

Anderson, J.L., Asche, F., T. Garlock (2018) Globalization and Commoditization: The Transformation of the Seafood Market. Forthcomming in Journal of Commodity Markets.

During the last three decades, international seafood markets have changed significantly, as most markets have gone from being regional or local to global. This process has been facilitated by improved logistics and conservation technologies, reduced transportation costs and low tariffs for seafood compared to most other food products. This article describes this process, and the commoditization that has created some large global market segments such as whitefish, salmon, shrimp and tunas. While these market segments are separate, within them there is a common price determination process where it is possible to create margins due to specific product attributes such as freshness or ecolabeled, but where it is very difficult to segment away from the common price determination process. The commoditization of seafood has created opportunities for competitive producers and contributed to making seafood one of the most traded food groups, but it is of course also creating challenges for domestic producers in importing countries as they face keener competition.

2)     Revise and resubmit in progress:

Oglend, A. & Straume, H. M. (2018). Pricing Efficiency across Destination Markets for Norwegian Salmon Exports. Aquaculture Economics & Management

Straume, H. M., Anderson, J. L., Asche, F. & Gaasland, I. (2018). Delivering The Goods: The determinants of Norwegian Seafood Exports. Marine Resource Economics.

 

3)     Articles in the publication process:

Hans-Martin Straume, Frank Asche and Erling Vårdal: Trade costs for highly perishable products: Norwegian salmon exports. Sent for publication in Applied Economics

Frank Asche, Ivar Gaasland, Hans-Martin Straume and Erling Vårdal: Norwegian export of farmed salmon −trade costs and market concentration. Sent for publication in Applied economic letters

4)     Presentations:

Straume, H. M., Asche, F. & Vårdal, E. (2018). Trade Margins in Norwegian Seafood Exports. Aquaculture 2018, Las Vegas, 19-22.2-2018.

Gaasland, I. (2018): Impacts of Trade Costs on Norwegian Export of Farmed Salmon. Aquaculture 2018, Las Vegas, 19-22.2-2018.

Straume, H.M (2018). Networks in Norwegian Salmon Exports. 10th AD-HOC FAO Fish Price Index Workshop, Capri, 17-18.9.2018

Finansieringskilde

Forskningsrådet

Program

BIONÆR