Bildet viser de nordiske landene sine flagg
Foto: miguelb/Creative Commons/CC BY-SA 2.0

Norden og alliansene

2021 (Avsluttet)
Forskningsprosjekt
Hvilke refleksjoner gjør de nordiske landene seg i møte med nye utfordringer og initiativer? Hvilke handlingsalternativer finnes, og i hvilken grad oppfattes det nordiske samarbeidet som et relevant instrument og forum for diskusjon og beslutninger? Det er blant tingene dette prosjektet ser nærmere på.

2021 blir et viktig år i transatlantisk og europeisk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Hvilke refleksjoner gjør de nordiske landene seg i møte med nye utfordringer og initiativer? Hvilke handlingsalternativer finnes, og i hvilken grad oppfattes det nordiske samarbeidet som et relevant instrument og forum for diskusjon og beslutninger?

Dette prosjektet tar utgangspunkt i et paradoks: Mens de nordiske landenes politikere, embetsverk og diplomater ofte snakker varmt om det uutnyttede potensialet for nordisk sikkerhets- og forsvarssamarbeid, foregår det i nordiske forskningsmiljøer lite systematisk kunnskapsbygging om nabolandenes hjemlige debatter på sikkerhets- og forsvarsfeltet. Sagt med andre ord: Norden er en uttalt viktig ramme for alle landenes beslutninger og praksis, men denne rammen er i liten grad gjenstand for analyse og kritisk diskusjon. Gjennom dette prosjektet ønsker vi å bidra til fellesnordisk kunnskapsbygging og refleksjon om utviklingstrekk i de nordiske landenes sikkerhets- og forsvarsdebatt våren 2020. Med særlig fokus på alliansevalg, vil prosjektteamet kartlegge, analysere og sammenligne synspunkter og vurderinger i dansk, finsk, norsk og svensk sikkerhets- og forsvarspolitikk.

Program

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd

Artikler

PODKAST: Krig i Europa – Hva skjer med Nordens forsvars- og sikkerhetspolitikk?

March 30, 2022

Hva slags diagnose vil forskerne sette på Norden? Og hvordan ser bildet ut nå som Russland har invadert Ukraina?

Publikasjoner

Publication : Policy brief
NordicPartnershipChoicesInAFierierSecurityEnvironment.png

Nordic partnership choices in a fierier security environment: Towards more alignment

2021
Denne policy briefen kartlegger og sammenligner de hjemlige debattene om sikkerhets- og forsvarspolitikk i Danmark, Finland, Norge og Sverige. Hva identifiseres ...
Publication : Rapport
Screenshot 2022-02-09 at 12.09.05.png

Security debates and partnership choices in the Nordic states: From differentiation to alignment

2022
Sammendrag: Hvilke sikkerhetsutfordringer vektlegger de nordiske landene i møte med en endret sikkerhetspolitisk kontekst? Hvilke institusjoner, nettverk ...

Prosjektleder

Temaer
Sikkerhetspolitikk  Forsvar  Diplomati  Utenrikspolitikk  EU  NATO  Europa  Norden  Regional integrasjon
Deltakere
Eksterne

Katja Creutz (FIIA – Utrikespolitiska institutet i Finland)
Björn Fägersten (UI – Utrikespolitiska institutet i Sverige)
Mikkel Runge Olesen (DIIS – Dansk institutt for internasjonale studier)
Jakob Linnet Schmidt (DIIS – Dansk institutt for internasjonale studier)