Bildet viser en hånd som holder en smarttelfon. Smarttelefonens skjerm viser en glad vennegjeng.
Foto: Priscilla Du Preez, Unsplash

Responsible Innovation and Happiness: A New Approach to the Effects of ICTs (HAPPY)

2015 - 2020 (Avsluttet)
Forskningsprosjekt
Dette prosjektet søker å bidra til utvidelse av forskningen på ansvarlig innovasjon ved å gjennomføre en serie empiriske studier på de sosioøkonomiske effektene av informasjons- og kommunikasjonsteknologi. NUPI har ansvar for én del av prosjektet, som blant annet undersøker: Hvilke innteksrelaterte virkninger av IKT kan vi spore? Reduserer IKT betydningen av distanse i internasjonal handel? Hvordan påvirker IKT styresett og korrupsjon i utviklingsland, og hvordan påvirker digital regulering internasjonal handel?

Dette er et tverrfaglig prosjekt koordinert av TIK-senteret ved Universitetet i Oslo; med NUPI, psykologisk institutt (UiO) og Science Policy Research Unit (SPRU, Sussex) som hovedpartnere. 

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) har på få tiår forvandlet totalt en rekke aspekter ved hverdagslivet og muliggjort betydelige framskritt både på jobb og i privatlivet. Bredden og den altomfattende innflytelsen av IKT på velferd og livskvalitet innbyr til en tverrfaglig og holistisk tilnærming der innsikter fra innovasjonsstudier, økonomi og psykologi trekkes inn.

Dette er den overordnede ramme for prosjektet, der partnerne bidrar fra sine ulike ståsteder. NUPI er ansvarlig for arbeidspakke 3 i prosjektet, som fokuserer på inntektsrelaterte virkninger av IKT; internasjonal teknologioverføring, konvergens og digital ulikhet. For dette formål har NUPI etablert et samarbeid med Delhi School of Economics, med gjensidige besøk, workshops og flere publikasjoner. Andre forskningstemaer for NUPI er om IKT reduserer betydningen av distanse i internasjonal handel; hvordan IKT påvirker styresett og korrupsjon i utviklingsland; og hvordan digital regulering påvirker internasjonal tjenestehandel.

Fulvio Castellacci (TIK, UiO) er prosjektleder for hele prosjektet, mens Arne Melchior er prosjektleder for NUPIs del av prosjektet. For mer informasjon om HAPPY, se prosjektets hjemmeside (UiO).

Program

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd under programmet SAMANSVAR

Prosjektleder

Temaer
Økonomisk vekst  Internasjonal økonomi  Handel  Utviklingspolitikk  Styring  Cyber  EU  Globalisering  Regional integrasjon
Deltakere

Hege Medin

Seniorforsker (bistilling)

Jens Chr. Andvig

Forsker I emeritus

Per Botolf Maurseth

Tidligere ansatt

Eksterne

Fulvio Castellacci, TIK (prosjektleder)
Dibyendu Maiti, Delhi School of Economics
Flere forskere fra UiO, SPRU, India

Arrangementer