Hopp til innhold
NUPI skole

Forskningsprosjekt

Teori og Teknologi. Nye rammer for norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk

Dette prosjektet vil ta i bruk ulike teoretiske vinklinger for å forstå teknologiens utvikling samt konsekvenser og spesifikke implikasjoner for norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk.

Temaer

 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Utenrikspolitikk

Verden er i rask teknologisk utvikling der kunstig intelligens, autonome systemer og digital infrastruktur blir stadig viktigere. Dette gjelder også forsvarssektoren. At teknologi og sikkerhets- og forsvarspolitisk er tett sammenvevet er ikke noe nytt. Men det er mange ulike oppfatninger av hva denne sammenkoplingen er, hvordan den fungerer og hvilke konsekvenser dette har. Faglitteraturen er i stor grad preget av en ahistorisk og deterministisk tilnærming til teknologi.

For å bedre forstå hvordan sikkerhets- og forsvarspolitisk tenkning, praksis og teknologi henger sammen, er det nødvendig å ha et mer helhetlig perspektiv på teknologiens rolle i global sikkerhetspolitikk. Dette prosjektet vil derfor ta i bruk ulike teoretiske vinklinger for å forstå teknologiens utvikling samt konsekvenser og spesifikke implikasjoner for norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk.

Prosjektet vil også trekke på en rekke empiriske analyser av hvordan dette har manifestert seg i forsvarstekning og praksis i Norge og internasjonalt. Vi vil analysere historiske så vel som samtidige empiriske eksempler på teknologisk og forsvarspolitisk utvikling, for å belyse dette.

Spørsmål som vil belyses er blant annet: Hva har teknologisk utvikling betydd for ideen om og opprettholdelsen av en internasjonal orden historisk sett, og hva vil ny teknologi ha å si for dette fremover? Hvordan vil teknologiske nyvinninger påvirke strategisk forsvarsplanlegging og styrkesammensetning, og også bidra til å endre hvordan politikere og andre beslutningstakere både ser på og konseptualiserer bruken av voldsmakt? Hvordan vil et nytt krigføringsregime basert på autonome systemer kunne forandre grunnleggende teoretiske fundament og militære strategier rundt forholdet mellom defensive og offensive strategier (som dialog, avskrekking, tvang)? Hva betyr teknologisk utvikling for skillet mellom sivil og militær sektor og hvordan vil dette eventuelt påvirke forholdet mellom krig, krise, konflikt og fred?

Prosjektleder

Karsten Friis
Forsker 1

Deltakere

Nina Græger
Forsker I (bistilling)
Erik Reichborn-Kjennerud
Seniorforsker
Morten Skumsrud Andersen
Seniorforsker, leder for Forskningsgruppen for global orden og diplomati
Jakub M. Godzimirski
Forsker I
Ole Martin Stormoen
Forsker

Nye publikasjoner

Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

Missiles, Vessels and Active Defence What Potential Threat Do the Russian Armed Forces Represent?

Hvilken potensiell militær trussel representerer Russland for oss? Denne artikkelen ser på «aktivt forsvar»-strategien lansert av forsvarssjef Valery Gerasimov. Vi vektlegger rollen langtrekkende presisjonsvåpen, taktiske atomvåpen og den russiske marine har. Konklusjonen er at vi kan se en lavere terskel enn før for bruk av militærmakt for Russland i en presset situasjon.

 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Russland og Eurasia
 • Arktis
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Russland og Eurasia
 • Arktis
Publikasjoner
Publikasjoner
Rapport

Russian approaches to military technology. The Northern dimension

Denne Policy Brief presenterer hovedkonklusjoner fra et prosjekt om russiske tilnærminger til teknologiske utfordringer og implikasjoner dette kan få for sikkerhet i Nordområder. Det begynner med en analyse av den russiske offisielle debatten om teknologiske utfordringer som en sikkerhetspolitisk anliggende. Hovedfokuset er på hvordan disse utfordringene er blitt håndtert av Russland i perioden etter 2014, på utviklingen av ny militær teknologi og hvordan president Putin har brukt denne utviklingen for å skape et bilde av en mer fordelaktig strategisk balanse. I den siste delen ser denne teksten på hvilke strategiske implikasjoner denne utviklingen kan ha for Norge som NATOs viktigste representant i Nordområder og Russlands direkte nabo.

 • Sikkerhetspolitikk
 • Sikkerhetspolitikk