EU lanserte i 2019 European Green Deal - eller EU sin grøne giv. EU sin grøne giv er både ein klimastrategi for å nå måla i Parisavtalen, men også ein økonomisk vekststrategi. Den vil definere EU sine prioriteringar i åra som kjem.

Det er liten tvil om at den grøne given til unionen vil påverke Noreg i stor grad.

- EU sin grøne giv er eit omfattande sett av tiltak og reglar som skal redusere utslepp og skape grøne jobbar i EU. Dei meste av dette vil måtte innførast også i Noreg, for EØS-avtalen tilseier at EU sine reglar om det indre marknad også gjeld for Noreg, seier forskingssjef Ole Jacob Sending ved NUPI

Planen er altså både omfattande og ambisiøs.

Kva med Noreg?

Men kva konsekvensar kan denne planen få for Noreg og norsk europapolitikk? Det ser ei rekkje NUPI-forskarar, deriblant Sending, på i rapporten EU sin grøne giv - implikasjonar for norsk europapolitikk.

Rapporten er finansiert av Utenriksdepartementet.

Sjølv om Noreg ikkje er med i EU, er vi tett kopla til EU via ei rekkje ulike avtaler, medrekna Klimaavtalen som definerer felles mål for reduksjon av klimautslepp.

Men den desidert viktigaste avtalen er EØS-avtalen, fordi den bindar Noreg til EU sine reglar som handlar om det indre marknad.

- Berre høve til å påverke tidleg

- Grøn giv endrar målbiletet til EU og til mange av medlemslanda til EU som Noreg er avhengig av å ha eit godt forhold til. Interessefellesskapet med f.eks. Sverige og Danmark kan kome til å sjå annleis ut gjennom eit grønt skifte, kvar synet på norsk gass kan endre seg. Vidare fungerer EØS avtalen som ei bru mellom EU sin politikk og Noreg, men Noreg har berre høve til å påverke innhaldet i ny politikk tidleg i prosessen via deltaking i ulike ekspertgrupper. Gitt omfanget på nye reglar som Grøn giv inneber, så vil det krevje utstrekt koordinering både politisk og i byråkratiet for ein effektiv og omforent politikk. Dette er viktig for å varetake norske interesser i eit grønt skifte, seier Sending.