Norway as an in-between for Russia: Ambivalent space, hybrid measures

2020 - 2023 (Pågående)
Forskningsprosjekt
Dette treårige prosjektet omhandler det høyrelevante spørsmålet om Norges status etter det sikkerhetspolitiske vannskillet i 2014 (Krim-anneksjonen): Er Norge i ferd med å få en usikker status som en «stat i grenseland» (in-between state) i Kremls øyne?

Prosjektet vil gå i dybden på endringer i Russlands syn på NATOs/Norges nylige aktivitet i nordområdene, og avdekke hvilke maktmidler Russland anser som adekvate overfor NATO-landet Norge. Gjennom å koble studiet av Russlands tilnærming med studiet av NATOs endrede tilnærming til Russland i samme periode, vil vi kartlegge det interaktive spillet som former Norges utfordringer som en stat i det gjenreiste Russlands «grenseland» og medlem i et revitalisert NATO. Det vies spesiell oppmerksomhet til hvordan begreper om hybrid krigføring påvirker dette spillet. Metodologisk sett skal studien granske offisielle uttalelser ved bruk av kvantitative verktøy for tekstanalyse i kombinasjon med (kvalitativ) diskursanalyse. Prosjektet vil resultere i tre policybriefer og to samfinansierte fagfellevurderte artikler, samt konferansedeltakelse og formidling til allmennheten. Prosjektet er samfinansiert med det NFR-finansierte WARU-prosjektet (300923).   

Program

Dette prosjektet er finansiert av Forsvarsdepartementet

Publikasjoner

Publication
Russian Reframing.png

Russian reframing: Norway as an outpost for NATO offensives

2021
Moskva fortolker 'det kollektive vesten' i økende grad som en offensiv aktør og nordområdene som en region der NATO 'ekspanderer'. ...

Prosjektleder

Julie Wilhelmsen

Forsker 1, leder for Forskningsgruppen for Russland, Asia og internasjonal handel.

 

Temaer
Russland og Eurasia  Norden  Utenrikspolitikk  NATO  Sikkerhetspolitikk
Deltakere

Anni Roth Hjermann

Tidligere ansatt