Norway as an in-between for Russia: Ambivalent space, hybrid measures

2020 - 2023 (Pågående)
Forskningsprosjekt
Dette treårige prosjektet omhandler det høyrelevante spørsmålet om Norges status etter det sikkerhetspolitiske vannskillet i 2014 (Krim-anneksjonen): Er Norge i ferd med å få en usikker status som en «stat i grenseland» (in-between state) i Kremls øyne?

Prosjektet vil gå i dybden på endringer i Russlands syn på NATOs/Norges nylige aktivitet i nordområdene, og avdekke hvilke maktmidler Russland anser som adekvate overfor NATO-landet Norge. Gjennom å koble studiet av Russlands tilnærming med studiet av NATOs endrede tilnærming til Russland i samme periode, vil vi kartlegge det interaktive spillet som former Norges utfordringer som en stat i det gjenreiste Russlands «grenseland» og medlem i et revitalisert NATO. Det vies spesiell oppmerksomhet til hvordan begreper om hybrid krigføring påvirker dette spillet. Metodologisk sett skal studien granske offisielle uttalelser ved bruk av kvantitative verktøy for tekstanalyse i kombinasjon med (kvalitativ) diskursanalyse. Prosjektet vil resultere i tre policybriefer og to samfinansierte fagfellevurderte artikler, samt konferansedeltakelse og formidling til allmennheten. Prosjektet er samfinansiert med det NFR-finansierte WARU-prosjektet (300923).   

Program

Dette prosjektet er finansiert av Forsvarsdepartementet

Publikasjoner

Publication
Russian Reframing.png

Russian reframing: Norway as an outpost for NATO offensives

2021
Moskva fortolker 'det kollektive vesten' i økende grad som en offensiv aktør og nordområdene som en region der NATO 'ekspanderer'. ...