Nye erfaringer rundt FNs fredsbevarende operasjoner har utfordret de tradisjonelle prinsippene om samtykke, upartiskhet og minstebruk av makt. Tempoet og omfanget til disse endringene har nå nådd et punkt hvor flere nye mandater virkelig utfordrer den fremtidige validiteten av FNs grunnprinsipper og identitet rundt fredsbevaring.

NUPI-forskerne Cedric de Coning og John Karlsrud, og professor Chiyuki Aoi ved University of Tokyo, analyserer i en ny bok med tittelen “UN Peacekeeping doctrine in a new era” denne voksende avstanden mellom teori og praksis i FNs fredsbevarende doktrine.

Dette seminaret vil bruke boken som et utgangspunkt for en diskusjon rundt relevansen av FN som en internasjonal konfliktløser i en verden karakterisert av voldelig ekstremisme, etnisk krig og Trump-administrasjonens skifte bort fra multilateralisme.

Cedric de Coning er seniorforsker i forskningsgruppen på fred og konflikt ved NUPI, og han er seniorrådgiver med fredsbevaring og fredsbygging for ACCORD. De Coning er i redaksjonsrådet for tidsskriftene Global Governance og Peacebuilding. Han har doktorgrad i etikk fra Avdeling for filosofi ved University i Stellenbosch.

John Karlsrud (PhD) er seniorforsker ved forskningsgruppen på fred og konflikt ved NUPI, og leder NUPIs Training for Peace-program. Karlsrud er spesielt interessert i normendringer, fredsbevaring, fredsbygging og humanitære spørsmål.

Under paneldebatten vil i tillegg generalmajor Kristin Lund fra Norwegian Defence International Centre (NODEFIC), og Specialist Director Peace Operations i Utenriksdepartementet Anne Kjersti Frøholm delta i diskusjonen.

Kari Osland er møteleder denne dagen og arrangementet streames live på vår YouTube-kanal: