Nye erfaringar rundt FNs fredsbevarande operasjonar har utfordra dei tradisjonelle prinsippa om samtykke, upartiskheit og minstebruk av makt. Tempoet og omfanget til desse endringane har no nådd eit punkt kor fleire nye mandat verkeleg utfordrar den framtidige validiteten av FNs grunnprinsipp og identitet rundt fredsbevaring.

NUPI-forskarane Cedric de Coning og John Karlsrud, og professor Chiyuki Aoi ved University of Tokyo, analyserer i ei ny bok med tittelen “UN Peacekeeping doctrine in a new era” denne veksande avstanden mellom teori og praksis i FNs fredsbevarande doktrine.

Dette seminaret vil bruke boka som eit utgangspunkt for ein diskusjon rundt relevansen av FN som ein internasjonal konfliktløser i ei verd karakterisert av valdeleg ekstremisme, etnisk krig og skiftet til Trump-administrasjonen bort frå multilateralisme.

Cedric de Coning er seniorforskar i forskingsgruppa på fred og konflikt ved NUPI, og han er seniorrådgivar med fredsbevaring og fredsbygging for ACCORD. Dei Coning er i redaksjonsrådet for tidsskrifta Global Governance og Peacebuilding. Han har doktorgrad i etikk frå Avdeling for filosofi ved University i Stellenbosch.

John Karlsrud (PhD) er seniorforskar ved forskingsgruppa på fred og konflikt ved NUPI, og leier NUPIs Training for Peace-program. Karlsrud er spesielt interessert i normendringar, fredsbevaring, fredsbygging og humanitære spørsmål.

Under paneldebatten vil i tillegg generalmajor Kristin Lund frå Norwegian Defence International Centre (NODEFIC), og Specialist Director Peace Operations i Utanriksdepartementet Anne Kjersti Frøholm delta i diskusjonen.

Kari Osland er møteleiar denne dagen og arrangementet blir live strøymt på YouTube-kanalen vår: