Hopp til innhold
NUPI skole

Forsker

Helge Blakkisrud

Seniorforsker (bistilling)
Helge_Blakkisrud_11.jpg

Kontaktinfo og filer

hb@nupi.no
909 80 284
Originalbilde

Sammendrag

Helge Blakkisrud forsker på utviklingen av russisk føderalisme og sentrum-periferi relasjoner med et særlig fokus på utviklingen av institusjonen med regionale guvernører. 

Han jobber også med russisk nordområdepolitikk, minoritetspolitikk og russisk nasjonalisme. I tillegg er han interessert i stats- og nasjonsbyggingsprosesser i Eurasia med særlig vekt på utvikingen i ikke-anerkjente stater.

Blakkisrud er redaktør for Nordisk Østforum, et nordisk, fagfellevurdert tidsskrift for russlands- og østeuropastudier. 

Han har vært gjesteforeleser ved OSSE-akademiet i Bisjkek, Kirgisistan, siden 2008. I 2009–2010 var han Fulbright Visiting Fellow ved UC Berkeley.

Ekspertise

 • Russland og Eurasia
 • Arktis

Utdanning

1996 Doktorgradsprogrammet (statsvitenskap), Universitetet i Oslo

1995 Cand. polit. (statsvitenskap), Universitet i Oslo. Oppgave: De russiske minoritetene i Estland og Latvia.

Arbeidserfaring

1995- Forsker/leder Forskningsgruppen for Russland, Asia og internasjonal handel

2018- Tilknyttet Det norske universitetssenter i St. Petersburg i en amanuensis II-stilling

2005-2009 Tilknyttet Det norske universitetssenter i St. Petersburg i en II-stilling

1995- Valgobservatør for OSSE på Balkan og i det postsovjetiske området

1994- Ansvarlig redaktør, Nordisk Østforum

Aktivitet

Publikasjoner
Publikasjoner
Rapport

Trade and trust: the role of trade in de facto state conflict transformation

De factostater - ikke anerkjente enheter som løsriver seg og som karrer seg til et levebrød i utkanten av det internasjonale systemet - er ofte sterkt avhengige av eksterne patronstater for økonomisk hjelp og investering. Når morsstaten - staten som de factostaten søker å bryte ut av - svarer på forsøket på løsrivelse ved å innføre sanksjoner eller økonomiske blokkeringer, forverrer dette ytterligere en avhengighet av patronstaten. På grunn av manglende internasjonal anerkjennelse har de factostater ofte begrensede muligheter til samhandling med omverdenen utenfor patronstaten og morsstaten. En nærmere undersøkelse av en slik de factostat, Abkhazia, avslører imidlertid at de factostater kan ha noe uavhengig økonomisk styringsevne. Abkhasias manøvrering mellom Russland som "skytshelgen", Georgia som "morsstat", og det bredere internasjonale samfunnet (her eksemplifisert med EU) innen handel og økonomisk samhandling har viktige implikasjoner for vår forståelse av hvordan konflikter knyttet til de factostater transformeres.

 • Handel
 • Russland og Eurasia
 • Konflikt
 • Handel
 • Russland og Eurasia
 • Konflikt
Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

Navigating de facto statehood: trade, trust, and agency in Abkhazia's external economic relations

Hvilke muligheter har ikke-anerkjente stater for å utvikle økonomiske relasjoner med omverdenen, og hvilke kompromisser må de inngå for å kunne lykkes? Artikkelen utforsker det komplekse forholdet mellom handel og tillit i sammenheng med ikke-anerkjente stater. De fleste slike de facto stater er avhengige av en sterk ekstern beskytter (patron). I artikkelen utfordrer vi imidlertid antagelsen om at de facto stater bare representerer brikker i slike patroners geopolitiske maktspill. Med utgangspunkt i en casestudie av Abkhasia utforsker vi hvordan denne de facto staten navigerer mellom Russland (patronen), Georgia (landet Abkhasia forsøker å løsrive seg fra) og EU. Litteraturen om konflikttransformasjon har lenge pekt på hvordan handel påvirker tillitt – men hvordan forholder dette seg når det er snakk om en de facto stat som mangler internasjonal anerkjennelse? Bidrar handel også her til økt gjensidig tillit, og dermed til mulighetene for konflikttransformasjon? Casestudien av Abkhasia viser at den forventede sammenhengen ikke inntreffer her: i fravær av formell anerkjennelse bidrar ikke økt handel nødvendigvis tillit. Forholdet mellom handel, tillit og anerkjennelse viser seg imidlertid å være mer komplisert enn forventet: vi finner lavere tillit til Russland, det vil si til patronen, og mer handel med Georgia, staten man ønsker å distansere seg fra, enn hva man ville forvente.

 • Handel
 • Russland og Eurasia
 • Konflikt
 • Sårbare stater
 • EU
 • Handel
 • Russland og Eurasia
 • Konflikt
 • Sårbare stater
 • EU

– Øk satsningen på arktisk diplomati

Hvordan vil den nye Biden-administrasjonen påvirke politikken i Arktis? Selv om Arktis som region nok ikke vil prioriteres i Bidens plan for de første hundre dagene, kan vi vente oss viktige endringer i regionen. 

 • Sikkerhetspolitikk
 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Russland og Eurasia
 • Arktis
 • Klima
 • Hav
 • Styring
Bildet viser en isbjørn som svømmer i havet
Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

Doubling Down on Arctic Diplomacy

The Arctic looms large in the popular consciousness as a potential new theatre of conflict. But the real risk is that the consuming politics of great power rivalry will deflect attention from the real progress of diplomacy and the everyday work of Arctic governance. This op-ed outlines three key areas that merit greater diplomatic attention and could pay dividends in reducing the impact of great power competition on the rapidly changing Arctic.

 • Utenrikspolitikk
 • Arktis
 • Hav
 • Utenrikspolitikk
 • Arktis
 • Hav
Aktuelt
Analyse
Aktuelt
Analyse

Nagorno-Karabakh: fra kald til varm krig

Denne Ukens analyse er skrevet av Helge Blakkisrud. Han skriver om Armenia og Aserbajdsjan, som i disse dager kriger om enklaven Nagorno-Karabakh.

 • Russland og Eurasia
 • Konflikt
Publikasjoner
Publikasjoner
Rapport

Slow Stagnation, Sudden Revolution? Post-Covid-19 Prospects for Political Change in Russia and Belarus

The Covid-19 pandemic and the impending economic crisis may exacerbate instability in Belarus and Russia. To reduce the risks of regional instability and help to prepare for a possible transition of power, the international community should continue its support for democratic initiatives in the region. To better understand and predict future political development, close and nuanced knowledge of Russian and Belarusian societies is necessary. Monitoring and academic research should therefore be encouraged. In the case of a transition, the international community should demand free and fair elections. It should also issue strong and clear statements against foreign interference and consistently react to any violations of sovereignty.

 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • Pandemier
 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • Pandemier
Arrangement
16:00 - 17:30
Webinar
Norsk
Arrangement
16:00 - 17:30
Webinar
Norsk
16. jun. 2020
Arrangement
16:00 - 17:30
Webinar
Norsk

WEBINAR: Zelenskyjs første år: mirakel eller katastrofe?

Vi ser nærare på kva status er etter at Volodymyr Zelenskyj har vore president i Ukraina i eitt år.

Publikasjoner
Publikasjoner
Rapport

The spiralling effects of the Sino-American trade war

Almost two years ago, China and the United States instigated a trade conflict which has had serious international effects, a situation since exacerbated by the Covid-19 pandemic. What has truly made a solution to this conflict elusive, however, is that its origins lie well beyond questions of trade deficits and fair competition, and are instead based on the looming question of a power transition between to the two states. The effects of this divergence are beginning to be observed in several economic realms, including the financial and the technological. Many other actors in the global economy have begun to experience the side effects of this completion, and may now have to face difficult choices about how to balance between these two emerging poles in the current fragile global economy.

 • Økonomisk vekst
 • Handel
 • Asia
 • Nord-Amerika
 • Økonomisk vekst
 • Handel
 • Asia
 • Nord-Amerika
Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

Governing the Arctic: The Russian State Commission for Arctic Development and the Forging of a New Domestic Arctic Policy Agenda

Etter at Arktis på 1990- og begynnelsen av 2000-tallet i stor grad ble ignorert av russiske myndigheter, er nå regionen tilbake på Moskvas agenda. I 2015 opprettet den russiske regjeringen en egen statskommisjon for å sikre effektiv koordinering og implementering av Russlands arktiske strategi. Kommisjonen var ment å tjene som en plattform for koordinering av regjeringens ambisiøse planer for Arktis, for utveksling av informasjon mellom ulike arktiske aktører og for å redusere intern rivalisering mellom ulike statlige aktører og mellom regioner. Med utgangspunkt i en casestudie av Statskommisjon for utvikling av Arktis har denne artikkelen et todelt mål. Først kartlegger den russiske myndigheters planer for utvikling av russisk Arktis, sentrale aktører og prioriteringer og hvilke resultater kommisjonen har oppnådd. Dernest diskuterer den hva denne casestudien kan fortelle oss om politikkutforming og politikkgjennomføring i dagens Russland. Artikkelen finner at selv om regjeringens fornyede fokus på den arktiske sonen har gitt enkelte imponerende resultater, har statskommisjonen i beste fall vært en blandet suksess. Casestudien viser hvordan den russiske regjeringen strever med å komme opp med effektive institusjoner for arktisk styring. Den utbredte oppfatningen av at den russiske styringsmodellen er basert på en strengt hierarkisk "maktvertikal" må dessuten modifiseres. Russlands arktiske politiske agenda er preget av dragkamp og byråkratisk forhaling: selv når Putin intervenerer personlig, kan det være vanskelig å oppnå de ønskede målene.

 • Økonomisk vekst
 • Russland og Eurasia
 • Arktis
 • Økonomisk vekst
 • Russland og Eurasia
 • Arktis
Arrangement
16:00 - 17:30
NUPI
Engelsk
Arrangement
16:00 - 17:30
NUPI
Engelsk
24. nov. 2019
Arrangement
16:00 - 17:30
NUPI
Engelsk

Historie som politikk i Putins Russland

Aleksej Miller skal snakke om russisk minnepolitikk og korleis minnepoltikk blir brukt – og må forståast – i ein internasjonal kontekst.

31 - 40 av 120 oppføringer