Hopp til innhold
NUPI skole

Publikasjoner

Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

Climate Change and Arctic Security, Multi-Actor, Diverse and Distributed Assets and Modalities

Klima- og miljøendringer skaper svært varierende operative forhold både for allierte og motstandere. Mens teknologi ofte blir fremhevet som avgjørende for å oppnå strategiske fordeler, er dette ikke nødvendigvis tilfellet i Arktis. Her er det kunnskap som gir strategisk fortrinn, da den som har mest kunnskap, besitter flere strategiske alternativer og kan anvende denne kunnskapen for å oppnå strategisk dominans uten behov for åpen konflikt. For å raskt tilegne oss presis kunnskap samtidig som vi begrenser motstandernes kunnskap, er det nødvendig å forstå deres mønstre for innhenting av informasjon og forståelse. Manglende innsikt i deres handlemønster fører til at vi ikke kan oppdage eller håndtere fiendtlige aktiviteter effektivt. Fremtidig planlegging forsøker å adressere dette problemet, men den mangler presisjon og grundighet for å produsere konkrete resultater som kan anvendes taktisk. Ved å innføre en rammeverk som tar hensyn til flere aktører, distribuerte ressurser og moduser, kan denne mangelen overvinnes.

 • Forsvar og sikkerhet
 • Forsvar
 • Arktis
PE-Solli-artikkel-tidsskriftforside.png
 • Forsvar og sikkerhet
 • Forsvar
 • Arktis
Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

Energy justice and energy democracy: Separated twins, rival concepts or just buzzwords?

Many new concepts have emerged to better capture socio-technical change in energy systems from a normative perspective. Two of the most visible, popularized, and politically charged are Energy Justice and Energy Democracy, but it is the tension between them that has drawn recent controversy. Instead of arguing for the superiority of one over the other, this paper's aim is to demonstrate their differential contribution and areas of productive overlap using both quantitative and qualitative measures. It presents the results of the systematic review of 495 articles on Energy Democracy and Energy Justice in the Web of Science database, with attention to the geographical focus, scale, technology, and social groups dominant in both literatures. We find that both the concepts and literatures employing them are very closely related, almost like twins. The key difference is the failure of the Energy Democracy literature to engage with questions of energy poverty and distributional (in)justice. For Energy Justice, we find that despite lip service paid to, for example, the Global South, normative research in energy transitions sphere remains highly Western-centric. We highlight, too, that both terms are most often used as buzzwords and that this undermines knowledge building and the radical potential for change which is inherent in the two concepts and their applications.

 • Energi
Screenshot 2024-01-30 at 10.45.43.png
 • Energi
Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Cedric H. de Coning, Minoo Koefoed, Thor Olav Iversen, Asha Ali, Florian Krampe, Kyungmee Kim, Katongo Seyuba, Kheira Tarif

Climate, Peace and Security Fact Sheet: Somalia

Somalia experienced its worst drought on record from 2021 to 2023, with an unprecedented five consecutive failed rainy seasons that displaced hundreds of thousands of people, undermined livelihoods and raised the spectre of famine in some areas. From August 2022, clan militias and the Somali armed forces launched operations against al-Shabab in some of the most drought-affected regions. As climate change and conflict continue apace in Somalia, the need for robust analyses and responses to climate-related security risks has never been greater.

 • Afrika
 • Klima
CPSR Somalia.PNG
 • Afrika
 • Klima
Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

Messaging Soleimani's killing: the communication vulnerabilities of authoritarian states

Kapasiteten til autoritære stater til å manipulere narrativer og undergrave autoriteten til vestlige demokratier blir stadig mer vektlagt i forskning innen internasjonale relasjoner. Langt mindre oppmerksomhet har blitt viet til måtene medieomgivelsene skaper kommunikasjonsårbarheter for disse samme undertrykkende statene. Vi adresserer dette gapet i forskningen gjennom en case-studie av persiskspråklig mediedekning av drapet på General Qasem Soleimani - et klimaks i konflikten mellom Iran og USA. Vi undersøker hvordan kommentatorer på de to populære satellittkanalene BBC Persian og Iran International tolket angrepet på Soleimani og de dramatiske hendelsene som fulgte, og spør om de samlet seg rundt det iranske flagget. Forskningsmetoden som ble brukt, er kvalitativ medieinnholdsanalyse. Undersøkelsen avslører at Den islamske republikken ikke nøt godt av en økning i patriotisme blant iranske kommentatorer; faktisk applauderte noen åpent angrepet. Det var først da President Trump truet med å bombe iranske kulturskatter at kommentatorene samlet seg rundt flagget. Den islamske republikken sto overfor en to-fronts narrativkamp ettersom kommunikasjonsangrep fra iranere i eksil intensiverte informasjonskrigen med USA. Artikkelen konkluderer med at autoritære stater er sårbare når de trenger kommunikasjonsstrategier utover desinformasjon og forvrengning.

 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Konflikt
 • Styring
international Affairs cover.gif
 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Konflikt
 • Styring
Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

On safer ground? The emergence and evolution of ‘Global Britain’

Hvorfor introduserte Theresa Mays regjering begrepet om 'Global Britain', og hvordan utviklet og materialiserte dette narrativet seg i britisk utenrikspolitikk i de påfølgende årene? Vi argumenterer for at brexit var et sjokk for Storbritannias utenrikspolitiske identitet, og at 'Global Britain'-narrativet oppsto som et middel for å gjenskape den utenrikspolitiske identiteten i en usikker tid. Forskning på ontologisk sikkerhet forklarer hvordan stater bruker narrativer for å gjenopprette og stabilisere sine identiteter når de blir ontologisk usikre. Det er ikke tilstrekkelig adressert hvordan disse fortellingene utvikler seg, og hvilke betingelser som må være til stede for at de skal resonere med sentrale målgrupper. Vi foreslår at identitetskonsoliderende narrativer er mer effektive når de er forankret i kjente områder og sammenhenger - det vi kaller 'hjemmebaner'. Vi viser hvordan det å fylle 'Global Britain' med innhold var en prosess som gikk fra eksistensiell bekymring om landets fremtidige rolle, til å forankre britisk utenrikspolitikk i og rundt slike hjemmebaner. Når vi sporer utviklingen av 'Global Britain'-narrativet i offisiell britisk diskurs, finner vi at 'Global Britain' gradvis konsentrerte seg om to sikre hjemmebaner: sikkerhet og forsvar (tematisk), samt den angloamerikanske innflytelsessfæren og Euro-Atlanteren, særlig Skandinavia og Baltikum (geografisk).

 • Forsvar og sikkerhet
 • Handel
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Styring
international Affairs cover.gif
 • Forsvar og sikkerhet
 • Handel
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Styring
Publikasjoner
Publikasjoner
Research paper

Afrika i en global krisetid: Noen utviklingstrekk

Afrika står overfor store utfordringer. Fattigdommen øker igjen etter mange års nedgang. Mange land står overfor en økonomisk krise som følge av koronapandemien, med blant annet økende inflasjon. Flere land er indirekte berørt av Russlands krigføring i Ukraina, som har ført til høye energipriser og redusert tilgang på korn og kunstgjødsel. Flere land og regioner er preget av terror og voldelige konflikter. Og ikke minst skaper klimaendringer økt risiko for flom, tørke og hetebølger. Samtidig er stormaktenes rolle i Afrika i rask endring. Etter en periode med sterk europeisk og amerikansk dominans har andre stormakter, som Kina og Russland, økt sin aktivitet på kontinentet. Kina har investert massivt i infrastruktur, handel og bistand, mens Russland har fått en viktig rolle i en del land, særlig med militærhjelp og våpenleveranser. Samtidig har også andre land, som India, Tyrkia og Qatar, gjort store investeringer på kontinentet. Dette skjer samtidig som Afrikas globale betydning sannsynligvis vil øke. For det første inneholder regionen viktige naturressurser som olje og gass, samt sjeldne mineraler og jordmetaller som det er stor etterspørsel etter i et grønt skifte. For det andre er regionen svært påvirket av klimaendringer, noe som kan føre til sosial uro, voldelige konflikter og omfattende migrasjon. I en tid med økende geopolitisk rivalisering og ustabilitet betyr dette at utviklingen i Afrika vil ha betydelige globale konsekvenser. Selv om andre land har økt sin interesse for, og blitt en viktigere partner for land i Afrika, er EU og Europa fortsatt Afrikas største handelspartner og bistandsgiver. Det er ikke langs denne aksen EU og Europas innflytelse i Afrika utfordres, men innenfor områder som styresett, infrastruktur, energi, og spesifikt fra russisk side innenfor det vi kan omtale som en nisje av sikkerhetsmarkeder. Her har Russland kunne operere ved å tilby våpensalg, militær trening og tjenester fra det private sikkerhetsselskapet Wagner-gruppen, til regimer som Europa og USA ikke ønsker å gi den typen støtte til. Kampen om politisk og økonomisk innflytelse i Afrika er sterkere og mer tilspisset enn siden Den kalde krigen og det er grunn til å tro at dette vil vedvare. Dette gir også afrikanske land større valgmuligheter og autonomi vis-à-vis eksterne enkeltaktører. De afrikanske statene er ikke bare objekter som omverdenen handler overfor, det være seg gjennom bistand, investeringer eller i internasjonale fora. De er også handlende subjekter, som med økt selvbevissthet vil forsøke å navigere det nye landskapet både av global stormaktrivalisering og fragmentering. Dette er en utvikling som må tas på alvor. Verken Norge eller Europa har råd til å ta Afrika og afrikansk støtte til våre posisjoner i internasjonal politikk for gitt. Dette notatet er skrevet på oppdrag for Utenriksdepartementet (UD), med hensikt om å gi en kort oversikt over de viktigste utviklingstrekkene i Afrika, som innspill til UDs arbeid med og utvikling av ny, norsk Afrika-strategi.

 • Utviklingspolitikk
 • Utenrikspolitikk
 • Afrika
bf75fc41519e-Africa-in-a-time-of-global-crisis_cover.png
 • Utviklingspolitikk
 • Utenrikspolitikk
 • Afrika
Publikasjoner
Publikasjoner

Ukeslutt

 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
Ukeslut.PNG
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
Publikasjoner
Publikasjoner

The EU's CBAM and Its ‘Significant Others’: Three Perspectives on the Political Fallout from Europe's Unilateral Climate Policy Initiative

As part of the European Green Deal, the European Commission has launched a tool to protect the fulfilment of Europe's climate policy targets – the carbon border adjustment mechanism (CBAM). It is thought that the CBAM will spark stiff resistance from Europe's external trade partners, potentially undermining the initiative. How this plays out will depend in part on who the opponents and potential allies are – and how the European Union (EU) engages with them. But which non-EU countries have a stake in the CBAM? The criteria for selecting third countries that are relevant for the CBAM are often implicit, which can lead to contradictory policy analyses and confused climate diplomacy. This research note compares three different perspectives that result in different lists of non-EU countries that are important for the success of the CBAM. Awareness of these three perspectives amongst EU actors can help the CBAM succeed.

jcms.webp
Publikasjoner
Publikasjoner
Kronikk

African Union's Peace and Security Council meets to deliberate on Niger Coup

Despite the crisis caused by the coup in Niger, the US says that it will be sending a new ambassador to the country as planned. Washington has clarified that her arrival this week doesn't mean acceptance of the military takeover and that diplomatic efforts to reverse the coup will continue. Dr Andrew E. Yaw Tchie discusses the outcome of and the most problematic considerations faced by the African Union.

Screenshot 2023-09-22 at 13.55.23.png
Publikasjoner
Publikasjoner
Kronikk

How might the Sudan conflict destabilise the wider region?

The UN says the war in Sudan is spiralling out of control and threatens to destabilize the whole region. Nearly a million people have fled the country, and 4,000 have been killed during fighting between the armed forces and the RSF paramilitary. Andrew E Yaw Tchie from the Norwegian Institute of International Affairs has more. Dr Andrew E. Yaw Tchie explains the warning by the UN on Sudan´s conflict destabilising the region.

Screenshot 2023-09-25 at 21.27.56.png
51 - 60 av 3352 oppføringer