Hopp til innhold
NUPI skole
Hvor hender det?
Norge har i mer enn 75 år prøvd å «berolige» vår nabo Russland. Hva betyr det? Og virker det?
 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Europe
 • Russia and Eurasia
 • North America
 • The Nordic countries
 • Conflict
Arrangement
09:00 - 10:30
NUPI
Engelsk
Putin og Kadyrov_NTB_IMAGO_Mikhail Metzel_small.png
Arrangement
09:00 - 10:30
NUPI
Engelsk
17. apr. 2024
Arrangement
09:00 - 10:30
NUPI
Engelsk

Den russiske føderalisme-modellen: Endrer dynamikken mellom sentrum og regioner seg i krigstid?

Hvordan har Russlands krig mot Ukraina påvirket forholdet mellom sentrum og regioner i Russland?

Arrangement
10:00 - 11:30
NUPI
Engelsk
Arrangement
10:00 - 11:30
NUPI
Engelsk
15. apr. 2024
Arrangement
10:00 - 11:30
NUPI
Engelsk

Russlands politiske krigføring i nordområdene og svartehavsregionen

Hvordan har Russland brukt andre maktinstrumenter enn militære i sammenheng med krigen i Ukraina?

Gine Rønne Bolling
Forskere

Gine Rønne Bolling

Vitenskapelig assistent

Gine R. Bolling jobber som vitenskapelig assistent i Forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar. Hun har en mastergrad i Politics of Conflict, Ri...

 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Foreign policy
 • Europe
 • The Arctic
 • The Nordic countries
 • The EU
 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Foreign policy
 • Europe
 • The Arctic
 • The Nordic countries
 • The EU
Aktuelt
Ny forskning
Aktuelt
Ny forskning

Slik vil Ukraina-krigen påverke norsk energi

Noreg bør få på plass ein energipolitikk som gjer det grøne skiftet mindre smertefullt. Men samtidig som Ukraina-krigen har sett fart i EUs fornybarambisjonar, kan han også ha kjøpt Noreg meir tid til å tilpasse seg, ifølgje ny NUPI-rapport.
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • Norden
 • Konflikt
 • Klima
 • Energi
 • EU
Aktuelt
Ny forskning
Aktuelt
Ny forskning

Hvor viktig er menneskerettigheter i FNs fredsoperasjoner?

I en ny rapport fra EPON-nettverket, understrekes det hvor viktig menneskerettigheter er i FNs fredbevarende arbeid.
 • Fredsoperasjoner
 • Konflikt
 • Menneskerettigheter
 • FN
Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

Public–Private Development Cooperation: Interface and Conflicting Logics in the Formation of a Strategic Partnership

I denne artikkelen tar Jon Harald Sande Lie for seg offentlig-privat samarbeid (PPP) i bistandssektoren og hvordan dette kan føre til at offentlige bistandsmidler, egentlig ment for fattigdomsbekjempelse, ender opp med å fremme norske private aktørers interesser i Etiopia. Mer overordnet handler den om hvordan PPP-agendaen i bistandssektoren etablerer relasjoner mellom aktører med konkurrerende logikker som vanskelig lar seg forene i praktisk partnerskap og som dermed bidrar PPP i praksis til å undergrave PPP-agendaens hensikt. Empirisk handler artikkelen om Norads innovative strategisk partnerskapsprogram for å koble norsk næringsliv sammen med bistandsaktører i såkalte ‘public-private partnerships’ (PPP); og den handler om hvordan det offentlige Norge med kronprinsparet i spissen ledet an en større næringslivsdelegasjon til Etiopia på søken etter investeringsmuligheter og kontrakter. Og den handler om Yaras visjon om å utvinne pottaske for kunstgjødselproduksjon i Dallol, i Etiopias Afar-ørken – et prosjekt de var villige til å investere en milliard dollar i, men som de etter sigende endte med å selge for en dollar. Og den handler om det strategiske partnerskapet mellom Utviklingsfondet og Yara, og om hvordan ambisjonen og presset om å få til et strategisk partnerskap gjorde at Utviklingsfondet engasjerte seg i et bistandsprosjekt utenfor sitt etablerte kompetanseområde: om å renovere en yrkesskole, fra pensum til infrastruktur, for å kunne gi lokale ungdom utdannelse og dermed Yara bedre tilgang på kvalifisert arbeidskraft. Samtidig er det ikke det artikkelen egentlig handler om. Egentlig handler artikkelen om PPP-agendaen i praksis. PPP er ikke nytt, men det representerer et nytt mantra i bistandssektoren, hvor viktigheten etableres i og av bærekraftsmålene (nr. 17) hvor offentlig-privat samarbeid ansees som avgjørende for å frigjøre det årlige behovet for 2,5 billioner dollar for å realisere de 16 andre SDGene. PPP ser bra ut på tegnebrettet, men kart og terreng er ikke det samme. Artikkelen går forbi det offisielle nivået, hva som står i kontrakter, og som ytres i festtaler, til å se på PPP i praksis og hva som skjer i møtepunktet mellom offentlig og private aktører. Artikkelen viser hvordan private og bistandsaktører følger to forskjellige logikker og ansvarlighetsregimer, som vanskelig lar seg forene i praksis og i reelt partnerskap. Bistanden følger en ‘not for profit’-logikk, hvor organisasjonen forholder seg til et dobbelt ansvarlighetsregime: ‘oppover’ til bevilgende myndigheter og deres krav, og ‘nedover’ til mottagerne og deres rettigheter, behov og ønsker. Private aktører derimot, har en ‘for profit’-logikk der de i all hovedsak står til ansvar overfor investorer og eiere. Disse forskjellene gjør reelt partnerskap vanskelig. Således viser artikkelen til en mer fundamental utfordring med offentlig-privat samarbeid i bistandssektoren: at koblingene mellom aktørene, praksisene og kunnskapsfeltene som PPP-agendaen iscenesetter bidrar til å undergrave PPP i praksis. Artikkelen viser således hvordan et offentlig finansiert bistandsprosjekt blir en proxy for private interesser, men ikke nødvendigvis pga. dårlige intensjoner eller motstridende interesser blant de involverte aktørene, men heller som et resultat av de praksisene og kunnskapskampene som PPP agendaen produserer i praksis.

 • Utviklingspolitikk
 • Afrika
Journal of development studies.jpeg
 • Utviklingspolitikk
 • Afrika
Publikasjoner
Publikasjoner

Heimevernet og forsvaret av Norge: Skjerpet trusselbilde, uforløst potensial

I forsvaret av Norge er Heimevernet (HV) en vital del av grunnmuren. Styrken er Forsvarets største, geografisk mest spredte, og har samtidig ansvaret for det bredeste spekteret av oppgaver – i fred, krise og væpnet konflikt. HV leverer mye effekt – og har et uutnyttet potensial til å levere enda mer – for en relativt sett billig penge. Likevel har styrkens andel av Forsvarssektorens samlede driftsbudsjett falt, fra 3,8 % i 2015, til 3,1 % i budsjettet for 2024 – en mulig indikasjon på at styrken ikke er høyt prioritert når det norske forsvarsbudsjettet økes. Dette forskningsnotatet gir en kort beskrivelse HVs ansvar og oppgaver, og peker på utviklingstrekk som vil kunne påvirke disse i nær fremtid. Notatet illustrerer gapet mellom oppgavene, de vedtatte ambisjonene om videreutvikling, og ressursene som blir stilt til rådighet. I forlengelsen av dette svekkes hele samfunnets motstandsdyktighet i en tid hvor usikkerheten er større enn på lenge. Rapporten peker på fire konkrete tiltak som ved hjelp av en relativt moderat budsjettøkning vil kunne utnytte det latente utviklingspotensialet i HV-strukturen og gi betydelig og umiddelbar effekt på Forsvarets samlede evne til å levere beredskap og sikkerhet overalt, alltid – i fred, krise og i krig.

 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • Europa
 • Norden
Screenshot 2024-03-08 at 09.33.59.png
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • Europa
 • Norden
willian-justen-de-vasconcellos-LzwNq8DVQzs-unsplash[1034].jpg
Forskningsprosjekt
2024 - 2027 (Pågående)

Politics and Security in the Arctic (POPSARC)

POPSARC tar utgangspunkt i to overordnede spørsmål. For det første, hva kjennetegner vestlige alliertes tilnærminger til sikkerhet i Arktis de senere årene? For det andre, hva kjennetegner samspillet ...

 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Cyber
 • Regional integration
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Europe
 • The Arctic
 • The Nordic countries
 • Governance
 • International organizations
 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Cyber
 • Regional integration
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Europe
 • The Arctic
 • The Nordic countries
 • Governance
 • International organizations
Hvor hender det?
Det skal Den internasjonale domstolen i Haag ta stilling til.
 • Terrorism and extremism
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • The Middle East and North Africa
 • Humanitarian issues
 • Conflict
 • Human rights
 • International organizations
 • United Nations
11 - 20 av 4764 oppføringer