Hopp til innhold
NUPI skole

Arktis

Spørsmål knyttet til utnyttelsen av naturressurser i nord, særlig energi og fisk, dominerer NUPIs forskning på Arktis.

I tillegg står sikkerhetspolitikk sentralt. For Norge er forholdet til Russland en toneangivende faktor i Nord. Økt interesse for Arktis og naturressursene der fra andre deler av verden er også viktig. Klimaendringenes påvirkning på Arktis utgjør også kjernespørsmål for NUPIs forskning. Klimaendringene påvirker og endrer forholdene i regionen, og muligheten for skipsfart langs den nordøstlige ruten til Asia er et eksempel på dette.
Publikasjoner
Publikasjoner
Policy brief
Amund Nørstrud Lundesgaard

Navigating High-Profile and Low Availability: Norway and the Emerging US Maritime-Strategic Approach

Sammendrag: Til tross for en gjenoppblomstring av russisk marinemakt, og påfølgende økning i USAs strategiske maritime interesse i Nordflanken og Norge, er det usannsynlig at amerikanske marinestyrker kommer tilbake til denne regionen. Snarere danner en kombinasjon av fire separate, men sammenhengende utviklinger grunnlaget for en ny amerikansk maritim-strategisk tilnærming til NATOs nordflanke. Denne policybriefen ser på disse tilnærmingene og gir følgende anbefalinger: Styrke det norske forsvaret og marinen budsjetter. Fortsette og øke europeisk forsvarsintegrasjon og samarbeidsinnsats, som f.eks. Joint Expeditionary Force. Europeisk operativ planlegging bør gjenspeile sannsynligheten for begrenset amerikansk marinehjelp i de innledende fasene av en konflikt. Arbeide mot europeisk samarbeid om maritime operasjoner utenfor området. Utforske potensialet i å erstatte Marine Corps tilstedeværelse i Norge med den amerikanske hæren.

 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Arktis
Screenshot 2022-01-28 at 12.30.18.png
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Arktis
Tinatin Osmonova

Tinatin Osmonova

Tidligere ansatt

Tinatin Osmonova var gjesteforsker på NUPI i 2022.

 • International economics
 • Economic growth
 • Development policy
 • Europe
 • Russia and Eurasia
 • The Middle East and North Africa
 • Africa
 • Asia
 • North America
 • South and Central America
 • The Arctic
 • The Nordic countries
 • Oceania
 • Climate
 • Energy
 • Governance
 • International organizations
 • International economics
 • Economic growth
 • Development policy
 • Europe
 • Russia and Eurasia
 • The Middle East and North Africa
 • Africa
 • Asia
 • North America
 • South and Central America
 • The Arctic
 • The Nordic countries
 • Oceania
 • Climate
 • Energy
 • Governance
 • International organizations
Publikasjoner
Publikasjoner
Rapport

Russian reframing: Norway as an outpost for NATO offensives

Moskva fortolker 'det kollektive vesten' i økende grad som en offensiv aktør og nordområdene som en region der NATO 'ekspanderer'. Norge fremstilles som en aktiv pådriver i denne satsningen. Dette er en vanskelig situasjon, fordi norske politiske tiltak på ulike saksfelt leses som del av en eksistensiell konflikt mellom Vesten og Russland. Norske handlinger med sikte på å balansere avskrekkingen og signalisere beroligelse blir ikke nødvendigvis oppfattet.

 • Forsvar og sikkerhet
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Regioner
 • Russland og Eurasia
 • Arktis
Russian Reframing.png
 • Forsvar og sikkerhet
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Regioner
 • Russland og Eurasia
 • Arktis
Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

Ecosystemic politics: Analyzing the consequences of speaking for adjacent nature on the global stage

Denne artikkelen foreslår et konseptuelt rammeverk for å analysere og sammenlikne de bredere eller utilsiktede effektene av samarbeid som er forankret i grensekryssende økosystemer. Artikkelen introduserer tre analytiske innfallsvinkler som er sentrale i studiet av policy-områder i internasjonal sosiologi, og demonstrerer bruken av disse gjennom ett spesifikt case, nemlig Arktis og Arktisk råd. De analytiske innfallsvinklene er: nettverk (hvem leder, og hvordan fungerer lederskapet?), hierarkier (hvem deltar, og hvilke forhold former feltet?) og normer for politisk atferd. Disse fanger opp sentrale konsekvenser av og dynamikker i økosystemforankret politikk på en konsis måte som er nyttig for sammenlikning på tvers av ulike caser. Arktis-caset fokuserer på hvordan ikke-arktiske aktørers nettverksposisjoner og roller endrer seg over tid, som en innledende utforskning av de bredere effektene av slike former for samarbeid. Funnene tyder på at de fleste ikke-arktiske aktører har blitt mindre sentrale i arktisk samarbeid, selv om Arktis har blitt gjenstand for mer global oppmerksomhet og antallet deltakere i Arktisk råd har økt. Videre komparativt arbeid på dette feltet vil sette oss bedre i stand til å vurdere hvorvidt det er bedre at stater som snakker for «sine økosystemer»– og i så fall, på hvilke måter – enn å søke felles løsninger på globale utfordringer.

 • Global økonomi
 • Regional integrasjon
 • Diplomati og utenrikspolitikk
 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Regioner
 • Arktis
Political-geography_large.jpg
 • Global økonomi
 • Regional integrasjon
 • Diplomati og utenrikspolitikk
 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Regioner
 • Arktis
Aktuelt
Analyse
Aktuelt
Analyse

Russlands syn: Norge som utpost for NATO-offensiv

Russland ser Norge som pådriver i et stadig mer offensivt NATO i nord, ifølge en ny NUPI policy brief
 • Forsvar
 • NATO
 • Utenrikspolitikk
 • Russland og Eurasia
 • Arktis
 • Konflikt
Lavrov-foran-norsk-flagg-i-Kirkenes_NTB-Scanpix_cropped-169_system_toppbilde.jpg
Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

Norge er en stormakt innen havforskning - FNs tiår for havforskning må gi et ytterligere løft

Tilstanden i verdenshavene er på dagsordenen. Klimaendringer, forurensing, overbeskatning av ressurser og andre problemer krever mer og bedre forskning for å forstå disse og skaffe kunnskapsgrunnlaget for en bedre og mer effektiv forvaltning. FNs generalforsamling har erklært perioden 2021-2030 som FNs tiår for havforskning. Dette gir oss en mulighet til å styrke både forskning og forvaltning tilknyttet våre havområder.

 • Diplomati og utenrikspolitikk
 • Utenrikspolitikk
 • Regioner
 • Arktis
 • Naturressurser og klima
 • Hav
 • Global styring
 • FN
Norge-er-en-stormakt-innen-havforskning_large.png
 • Diplomati og utenrikspolitikk
 • Utenrikspolitikk
 • Regioner
 • Arktis
 • Naturressurser og klima
 • Hav
 • Global styring
 • FN
Aktuelt
Analyse
Aktuelt
Analyse

Får mindre påverknad på Arktis

I Arktisk råd jobbar ei rekkje land, deriblant Noreg, med dei alarmerande klimaendringane. Men kven blir høyrt? Det ser NUPI-forskar Elana Wilson Rowe nærmare på i ein ny forskingsartikkel.
 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • Nord-Amerika
 • Arktis
 • Norden
 • Klima
 • Hav
 • Styring
Isbryter-i-Viktoriastredet-smeltet-is-i-Arktis_NTB-Scanpix_AP_David-Goldman_til-web_system_toppbilde.jpg
Aktuelt
Nyhet
Aktuelt
Nyhet

Se Norsk utenrikspolitisk konferanse 2021

21. juni var det duket for Norsk utenrikspolitisk konferanse om landets sikkerhetspolitiske utfordringer og muligheter på Sentralen i Oslo. Se hele konferansen, med politikerdebatt, på YouTube.
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Globalisering
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • Nord-Amerika
 • Arktis
 • Norden
 • Konflikt
 • Pandemier
 • Styring
 • Internasjonale organisasjoner
 • EU
 • FN
Arrangement
15:15 - 18:00
Microsoft Teams og Youtube
Norsk
Arrangement
15:15 - 18:00
Microsoft Teams og Youtube
Norsk
20. jun. 2021
Arrangement
15:15 - 18:00
Microsoft Teams og Youtube
Norsk

Norsk utanrikspolitisk konferanse 2021: Tryggingspolitiske moglegheiter etter pandemien

Verda i 2021 har store tryggingspolitiske utfordringar med auka rivalisering, splitting i dei tradisjonelle alliansane våre, og store kriser som må løysast. Likevel er ikkje alt håplaust.

Media
Media
Foredrag

Frenemies: Arctic cooperation in conflict and a view from Russia

 • Sikkerhetspolitikk
 • Diplomati
 • Russland og Eurasia
 • Arktis
 • Sikkerhetspolitikk
 • Diplomati
 • Russland og Eurasia
 • Arktis
41 - 50 av 174 oppføringer