Hopp til innhold
NUPI skole

Forsker

Elana Wilson Rowe

Forsker I
Elana_Wilson_Rowe_11.jpg

Kontaktinfo og filer

Sammendrag

Elana Wilson Rowe er forsker I på NUPI.

Hun har doktorgrad i geografi og polarstudier fra University of Cambridge (2006). Rowes ekspertområder inkluderer internasjonale relasjoner i Arktis, global styring, klimapolitikk og russisk utenriks- og nordområdepolitikk.

Du finner fulltekstversjoner av Rowes arbeid på Academia og Research Gate.

Ekspertise

 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Russland og Eurasia
 • Arktis
 • Klima
 • Hav
 • Internasjonale organisasjoner
 • FN

Utdanning

2002-2006 PhD., geografi, University of Cambridge, Cambridge, UK

2001-2002 M. Phil., geografi, University of Cambridge, Cambridge, UK

1997-2001 B.A., Geografi/russisk, Middlebury College, Vermont, USA

Arbeidserfaring

2010- Professor II ved Nord universitet

2006- Seniorforsker/Forsker I, NUPI

2002-2006 Hjelpelærer/veileder, Institutt for Geografi, University of Cambridge, Cambridge, UK

 

Aktivitet

Aktuelt
Nyhet
Aktuelt
Nyhet

NUPIs ekspertise på Ukraina-konflikten

Her finner du en oversikt over våre tilgjengelige eksperter og relevant forskning på Ukraina-konflikten.
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Russland og Eurasia
 • Konflikt
Putin Zelensky og Stoltenberg.jpg
Aktuelt
Nyhet
Aktuelt
Nyhet

KONKURRANSE: Spark i gang forskningskarrieren med en pris

Student? Få artikkelen din på trykk i Internasjonal Politikk.
Bildet viser en penn
Arrangement
16:00 - 17:30
C.J. Hambrosplass 2 D / Livestream til Facebook og Youtube
Engelsk
270422-illegal-fishing.png
Arrangement
16:00 - 17:30
C.J. Hambrosplass 2 D / Livestream til Facebook og Youtube
Engelsk
27. apr. 2022
Arrangement
16:00 - 17:30
C.J. Hambrosplass 2 D / Livestream til Facebook og Youtube
Engelsk

Ulovleg, urapportert og uregulert fiske: utfordringar og tiltak

På dette seminaret ser vi på kva framsteg som har blitt gjort av statar, regionale organisasjonar og dei internasjonale partnarane deira for å redusere IUU-fiske. Vi diskuterer kva tiltak som har lykkast best så langt, og dessutan hovudutfordringane i innsatsen og kva som kan gjerast annleis.

Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

Ecosystemic politics: Analyzing the consequences of speaking for adjacent nature on the global stage

Denne artikkelen foreslår et konseptuelt rammeverk for å analysere og sammenlikne de bredere eller utilsiktede effektene av samarbeid som er forankret i grensekryssende økosystemer. Artikkelen introduserer tre analytiske innfallsvinkler som er sentrale i studiet av policy-områder i internasjonal sosiologi, og demonstrerer bruken av disse gjennom ett spesifikt case, nemlig Arktis og Arktisk råd. De analytiske innfallsvinklene er: nettverk (hvem leder, og hvordan fungerer lederskapet?), hierarkier (hvem deltar, og hvilke forhold former feltet?) og normer for politisk atferd. Disse fanger opp sentrale konsekvenser av og dynamikker i økosystemforankret politikk på en konsis måte som er nyttig for sammenlikning på tvers av ulike caser. Arktis-caset fokuserer på hvordan ikke-arktiske aktørers nettverksposisjoner og roller endrer seg over tid, som en innledende utforskning av de bredere effektene av slike former for samarbeid. Funnene tyder på at de fleste ikke-arktiske aktører har blitt mindre sentrale i arktisk samarbeid, selv om Arktis har blitt gjenstand for mer global oppmerksomhet og antallet deltakere i Arktisk råd har økt. Videre komparativt arbeid på dette feltet vil sette oss bedre i stand til å vurdere hvorvidt det er bedre at stater som snakker for «sine økosystemer»– og i så fall, på hvilke måter – enn å søke felles løsninger på globale utfordringer.

 • Global økonomi
 • Regional integrasjon
 • Diplomati og utenrikspolitikk
 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Regioner
 • Arktis
Political-geography_large.jpg
 • Global økonomi
 • Regional integrasjon
 • Diplomati og utenrikspolitikk
 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Regioner
 • Arktis
Aktuelt
Aktuelt

Styret

Dette er NUPIs styre for perioden 2022 - 2025. Det er Kunnskapsdepartementet som har oppnevnt styret for NUPI.
NUPI styret 2022.jpg
Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

Norge er en stormakt innen havforskning - FNs tiår for havforskning må gi et ytterligere løft

Tilstanden i verdenshavene er på dagsordenen. Klimaendringer, forurensing, overbeskatning av ressurser og andre problemer krever mer og bedre forskning for å forstå disse og skaffe kunnskapsgrunnlaget for en bedre og mer effektiv forvaltning. FNs generalforsamling har erklært perioden 2021-2030 som FNs tiår for havforskning. Dette gir oss en mulighet til å styrke både forskning og forvaltning tilknyttet våre havområder.

 • Diplomati og utenrikspolitikk
 • Utenrikspolitikk
 • Regioner
 • Arktis
 • Naturressurser og klima
 • Hav
 • Global styring
 • FN
Norge-er-en-stormakt-innen-havforskning_large.png
 • Diplomati og utenrikspolitikk
 • Utenrikspolitikk
 • Regioner
 • Arktis
 • Naturressurser og klima
 • Hav
 • Global styring
 • FN
Publikasjoner
Publikasjoner
kapittel

Livet ved Havet (Life along the Ocean)

Folks relasjoner til havet er av ulik karakter, og de utvikles over tid. Havet er blant annet matfat, levevei, transportåre, kultur, historie og kilde til rekreasjon. De mange ulike havrelasjonene reflekteres i formelle institusjoner, for eksempel konvensjoner og regler, og i mer uformelle størrelser som verdier og normer. Det handler om lokalsamfunn, urfolk, tradisjoner, rettigheter og kunnskaper, om kunst, kultur og estetikk. Det handler også om matauk, næringsgrunnlag og industri, om helse, kjønn og livskvalitet. Budskapet i rapporten The Human Relationship with our Ocean Planet (HLP) (High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy) er at vi ved å ta hensyn til og bygge på hele repertoaret som relasjonene og institusjonene til sammen representerer, vil være bedre rustet til å utforme en bærekraftig og rettferdig havøkonomi som er fundert på en bred forståelse av livskvalitet Forfattere: Kathrine Tveiterås, Svein Jentoft, Sverre Johansen, Elana Wilson Rowe, Sven-Roald Nystø

 • Naturressurser og klima
 • Klima
 • Hav
 • Global styring
 • Styring
Blaatt-kompass_large.png
 • Naturressurser og klima
 • Klima
 • Hav
 • Global styring
 • Styring
Aktuelt
Aktuelt

Forskningsgruppen for Russland, Asia og internasjonal handel

Hvilken rolle spiller Russland, Arktis og Asia i global politikk? Hvordan utvikler disse samfunnene seg? Hvordan foregår samspillet mellom internasjonal handel, innovasjon og politikk? Og hvordan påvirker dette samspillet bedrifter, industrier og land i den globale økonomien?
 • Internasjonal økonomi
 • Handel
 • Utenrikspolitikk
 • Russland og Eurasia
 • Asia
Russland-og-olje_system_toppbilde.jpeg
Aktuelt
Aktuelt

Forskningsgruppen for Russland, Asia og internasjonal handel

Hvilken rolle spiller Russland, Arktis og Asia i global politikk? Hvordan utvikler disse samfunnene seg? Hvordan foregår samspillet mellom internasjonal handel, innovasjon og politikk? Og hvordan påvirker dette samspillet bedrifter, industrier og land i den globale økonomien?
 • Internasjonal økonomi
 • Handel
 • Utenrikspolitikk
 • Russland og Eurasia
 • Asia
Russland-og-olje_system_toppbilde.jpeg
Aktuelt
Analyse
Aktuelt
Analyse

Får mindre påverknad på Arktis

I Arktisk råd jobbar ei rekkje land, deriblant Noreg, med dei alarmerande klimaendringane. Men kven blir høyrt? Det ser NUPI-forskar Elana Wilson Rowe nærmare på i ein ny forskingsartikkel.
 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • Nord-Amerika
 • Arktis
 • Norden
 • Klima
 • Hav
 • Styring
Isbryter-i-Viktoriastredet-smeltet-is-i-Arktis_NTB-Scanpix_AP_David-Goldman_til-web_system_toppbilde.jpg
11 - 20 av 104 oppføringer