Hopp til innhold
NUPI skole

Forskningsprosjekt

Jihadistisk styring i Sahel

Dette prosjektet handler om jihadistisk styre i Sahel-regionen i Vest-Afrika.

Temaer

 • Afrika
 • Konflikt
 • Sårbare stater
 • Opprørsgrupper

Til tross for stort internasjonalt og regionalt engasjement for å hindre spredningen av jihadistiske opprør, fortsetter sikkerhetssituasjonen å forverres i Vest-Afrikas Sahel-region. Dette prosjektet studerer hvordan jihadistiske opprørsgrupper styrer i Burkina Faso, Mali, Niger og Nigeria.

Jihadistiske opprørsgrupper anses vanligvis som «islamistiske terrorister» som styrer gjennom brutal vold. Vår tidligere forskning i Sahel tyder imidlertid på at bildet ikke er så endimensjonalt – hverken hva gjelder hvem disse opprørsgruppene er og hvordan de styrer. Våre foreløpig funn tilsier at jihadistiske opprørene styrer ved å bruke ulike nivåer av tvang, yte et utvalg minimale tjenester, så som å tilby mobile rettsinstanser, blande seg inn i rettighetsbaserte konflikter over ressurser, samt at de etablerer sosiale bånd med lokalsamfunn.

Eksisterende forskning har i hovedsak fokusert på enkelte jihadistiske grupper. JIGOV-Sahel har et komparativt fokus, både innenfor hvert enkelt case og mellom de ulike. Dette vil gjøre oss bedre i stand til å forstå kompleksiteten innad, og trender mellom jihadistgrupper i Sahel og dermed også bidra til et bedre beslutningsgrunnlag for politikere og andre som arbeider med tematikken. På denne måten bidrar JIGOV-Sahel til å flytte forskningsfronten på feltet.

Gjennom feltarbeid og formidling vil vi sikre at lokale perspektiver blir hørt og innlemmet i forskning og debatter. Videre vil vi sørge for at funnene blir formidlet til dem funnene er mest relevant for, samt allmennheten i Norge, i Mali, Burkina Faso, Niger og Nigeria og internasjonalt. I tillegg til å produsere artikler, policybriefs, og en seminarserie, vil vi lage en fotoutstilling.

Les om forskningsprosjektet i dette intervjuet med Natasja Rupesinghe hos Forskning.no.

Publikasjoner fra eksterne prosjektpartnere:

Niagalé Bagayoko (2022): 'Explaining the failure of internationally-supported defence and security reforms in Sahelian states', Conflict, Security & Development, 22:3, 243-269.

Relaterte prosjekter hos NUPI:

Preventing Violent Extremism in the Balkans and the MENA: Strengthening Resilience in Enabling Environments (PREVEX)

Sårbare stater og valdelege entreprenører: konflikt, klima og flyktningar (FRAGVENT)

Prosjektleder

Kari M. Osland
Direktør

Deltakere

Morten Bøås
Forsker I
Natasja Rupesinghe
Tidligere ansatt

Aktuelt

Aktuelt
Analyse
Aktuelt
Analyse

KRONIKK: Norske soldater til Mali?

Militære styrker er et viktig virkemiddel for å presse islamistiske opprørere til forhandlingsbordet, skriver Morten Bøås.
 • Terrorisme og ekstremisme
 • Europa
 • Afrika
 • Fredsoperasjoner
 • Konflikt
 • Opprørsgrupper
 • FN
Operation_Barkhane_Mali-Franske-og-maliske-soldater-i-Mali-2016_Foto-TM-1972-CC-BY-SA-40_cropped_system_toppbilde.png

Nye publikasjoner

Publikasjoner
Publikasjoner
Niagalé Bagayoko, Mahamoudou Savadogo

L’architecture de sécurité intérieure burkinabé face à la gestion d’une crise multidimensionnelle

Den flerdimensjonale krisen som Sahel har vært gjennom siden 2012, har i hovedsak blitt møtt militært. Det er imidlertid like viktig å se på rollen som de interne sikkerhetsstyrkene spiller for å håndtere usikkerhet. I denne forbindelse er Burkina Faso et spesielt interessant case. Overfor den maliske krisen som sprer seg, samt økningen av voldelige angrep på både statlige representanter og sivile, står Burkina Faso overfor enorme sikkerhetsutfordringer. Landet har derfor blitt tvunget til å revurdere sine tilnærminger til forsvarspolitikk, kampen mot terrorisme og subregional sikkerhet, men også sin oppfatning av offentlig sikkerhet, i en kontekst der truslene nå både er lokale og eksterne. «Nærpoliti» eller «community policing» har fått en sentral plass i Burkina Fasos tilnærming for å håndtere de nevnte sikkerhetsutfordringer.

 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • Terrorisme og ekstremisme
 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Afrika
 • Konflikt
 • Sårbare stater
 • Opprørsgrupper
Screenshot 2022-05-24 at 11.04.57.png
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • Terrorisme og ekstremisme
 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Afrika
 • Konflikt
 • Sårbare stater
 • Opprørsgrupper
Publikasjoner
Publikasjoner

Rebel governance? A literature review of Boko Haram and the Islamic State in West Africa Province

Litteraturen om hvordan opprørere styrer har fundamentalt utfordret ideen om at "styring" er det eneste privilegiet til "de styrende". Til tross for viktige fremskritt det siste tiåret, har studier i stor grad adressert opprøreres styring fra en "institusjonalistisk" tilnærming. Denne gjennomgangen søker å gå utover en slik tilnærming, ved å forstå "styring" som "hele settet med praksiser og normer som styrer dagliglivet i et spesifikt territorium". Denne studien gjør en grundig litteraturgjennomgang av Boko Haram og den islamske staten i Vest-Afrika (ISWAP), og analyserer fem uavhengige variabler som former opprørsstyringen nord-øst i Nigeria og i Niger: illegitim statspraksis, motstandskraft og samhold i samfunnet, eksterne motopprørsaksjoner, 'big men' og ideologi.

 • Sikkerhetspolitikk
 • Terrorisme og ekstremisme
 • Globalisering
 • Afrika
 • Konflikt
 • Sårbare stater
 • Opprørsgrupper
 • Menneskerettigheter
Screenshot 2022-05-30 at 09.53.37.png
 • Sikkerhetspolitikk
 • Terrorisme og ekstremisme
 • Globalisering
 • Afrika
 • Konflikt
 • Sårbare stater
 • Opprørsgrupper
 • Menneskerettigheter
Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

The Sahel’s jihadists don’t all govern alike: context matters

Jihadistiske opprørsgrupper i Sahel-regionen skiller seg fra hverandre i måten de styrer på i områdene de kontrollerer. Det er også betydelig variasjon i hvordan underfaksjoner innen samme gruppe styrer lokalt. Jihadister følger ikke strenge ideologiske maler og bruker ikke bare vold for å innføre deres styresett. De tilpasser seg kontinuerlig til den interne politiske dynamikken for makt, samt til eksternt press fra statlige- og ikke-statlige aktører. Måten de styrer på påvirkes også av lokal politikk, sosiale skillelinjer, og konflikt.

 • Regioner
 • Afrika
 • Fred, krise og konflikt
 • Global styring
 • Styring
The-conversation_Natasja_large.png
 • Regioner
 • Afrika
 • Fred, krise og konflikt
 • Global styring
 • Styring
Publikasjoner
Publikasjoner
Rapport

Reviewing Jihadist Governance in the Sahel

Hvordan jihadistiske opprørere i Sahel styrer blir sjelden studert i den akademiske litteraturen. De har ofte blitt fremstilt som ‘islamske terrorister’, som oppnår sine mål ved å bruke brutal makt mot sivilbefolkningen og som finansierer sine aktiviteter gjennom kriminelle nettverk. Nyere forskning viser imidlertid et annet bilde. Jihadistiske opprørere, som andre opprørsgrupper, bruker ofte en rekke strategier for å styre territorium og befolkninger. Måten slike grupper styrer på skiller seg ikke bare mellom land, men også innad i land innenfor samme gruppe. Dette workingpaperet gjennomgår eksisterende litteratur om jihadistisk styring i Vest Afrika, med vekt på Sahel regionen. I dette workingpaperet starter vi med å avklare nøkkelbegreper og definisjoner. Dernest gir vi en kort oversikt over islam og politikk i Sahel, kontekstualiserer fremveksten av Salafist-jihadisme og gir eksempler på historiske tilfeller av jihadistisk styring. Så presenterer vi en kort oversikt over litteratur og syntetiserer eksisterende forskning om jihadistisk opprørsstyring i Sahel. Videre undersøker vi noen kjente eksempler på jihadistisk styring i Nord-Mali, Nigeria og Liptako-Gourma-regionen (som dekker områder av Mali, Burkina Faso og Niger). Vi avslutter med å oppsummere våre funn og diskutere implikasjonene for studier om borgerkrig og opprørsgrupper, samt forslag for videre forskning.

 • Terrorisme og ekstremisme
 • Afrika
 • Konflikt
 • Sårbare stater
 • Opprørsgrupper
 • Terrorisme og ekstremisme
 • Afrika
 • Konflikt
 • Sårbare stater
 • Opprørsgrupper

Temaer

 • Afrika
 • Konflikt
 • Sårbare stater
 • Opprørsgrupper

Prosjektleder

Kari M. Osland
Direktør

Deltakere

Morten Bøås
Forsker I
Natasja Rupesinghe
Tidligere ansatt