Hopp til innhold
NUPI skole

Forsker

Morten Bøås

Forsker I
morten_bøås_11.jpg

Kontaktinfo og filer

mbo@nupi.no
920 97 958
Originalbilde Last ned CV

Sammendrag

Morten Bøås (PhD) er seniorforsker og jobber i hovedsak med tema knyttet til fred og konflikt i Afrika, inkludert problemstillinger som landrettigheter og statsborgerskapkonflikter, ungdom, eks-stridende og det nye landskapet som tegner seg med hensyn til opprør og geopolitikk.

Bøås har forfattet og redigert en rekke bøker og artikler i akademiske tiddskrifter. Han har gjort dyptpløyende feltarbeid i en rekke afrikanske land.

Ekspertise

 • Terrorisme og ekstremisme
 • Utviklingspolitikk
 • Afrika
 • Fredsoperasjoner
 • Konflikt
 • Sårbare stater
 • Migrasjon
 • Opprørsgrupper
 • Internasjonale organisasjoner

Utdanning

2001 Dr.Polit. (Ph.D) i statsvitenskap, Universitetet i Oslo

1995 The CRE/Copernicus Seminar on Environmental Law

1994 Cand.Polit. i statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Arbeidserfaring

2013- Seniorforsker, NUPI

2010-2012 Forskningssjef, Fafo Institutt for anvendte internasjonale studier as

2002-2010 Forsker, Fafo

Aktivitet

Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

Islamist Social Movements and Hybrid Regime Types in the Muslim World

Siden Den arabiske våren i 2010-2011, og påfølgende kontrarevolusjoner, har sosioøkonomiske og politiske kriser inntruffet hyppigere og hyppigere i Det arabiske Midtøsten, Nord-Afrika og Sahel. Målet med vårt spesialnummer er å undersøke hvordan og hvorfor sosiale bevegelser som bruker referanser til islam eller et eksplisitt islamistisk rammeverk har tilpasset sin ideologi og sin verktøykasse for å navigere det nye sosiale og politiske terrenget disse omveltningene har skapt? I denne artikkelen foreslår vi et rammeverk for å forstå den økende politiske volatiliteten og hybriditeten i Den islamske verdenen og hvordan dette påvirker hvilke valgmuligheter islamske sosiale bevegelser står ovenfor. De ulike forfatterne av artiklene i dette spesialnummeret analyserer derfor tilfeller av islamistiske sosiale bevegelser som skifter, eller forsøker å skifte, fra ett repertoar til et annet - fra transnasjonalt til nasjonalt, fra ikke-voldelig til voldelig eller omvendt. Samlingen viser at sosiale bevegelser tilpasser seg på forskjellige måter og benytter seg av ressursene som er tilgjengelige for dem, og til tider beveger seg langt utover deres etablerte ideologi og tradisjonelle teologiske referanser.

 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Konflikt
 • Opprørsgrupper
showCoverImage.webp
 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Konflikt
 • Opprørsgrupper
Publikasjoner
Publikasjoner
kapittel

The International Monetary Fund and the World Bank: from institutional anchors of liberalism to geopolitical rivalry

Det internasjonale pengefondet (IMF) og Verdensbanken er ikke bare noen av verdens mektigste internasjonale institusjoner, men også de mest synlige institusjonelle «ankerene» i den liberale verdensordenen. Nå tyder mye på at denne posisjonen kan være i spill. IMF og Verdensbanken skal reflektere hvordan økonomisk makt er fordelt i verden, men Asias – og spesielt Kinas – sterke økonomiske vekst, er ikke dette lenger tilfelle. En mer multipolær verden preget av økende stormaktsrivalisering mellom USA og Kina skaper nye utfordringer for IMF og Verdensbanken. Morten Bøås skisserer hvordan den politiske rivaliseringen også har begynt å forme politikkutformingen i disse institusjonene og hvilke utfordringer som ligger foran dem.

 • Internasjonal økonomi
Screenshot 2022-10-28 at 10.09.37.png
 • Internasjonal økonomi
Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Morten Bøås, Abdoul Wakhab Cissé

The Sheikh versus the president: the making of Imam Dicko as a political Big Man in Mali

Under opptakten til militærkuppet i Mali i august 2020 steg Imam Mahmoud Dicko frem som en av landets mektigste politiske skikkelser. Men hvordan kunne en religiøs leder oppnå en slik posisjon i et land hvor politikk er ansett som en ‘møkkete’ affære og den sosiale kapitalen til religiøse ledere er bygget på at de fremstår som fromme og ærlige menn som holder avstand til politikk? Inspirert av arbeider innenfor Afrika-studier som gjenfortolker det klassike ‘Big Man’ konseptet til Marshall-Sahlins, følger denne artikkelen Dickos ‘politiske’ karriere. Forfatterne dokumenterer både hans feiltrinn og hvordan han gradvis lærte seg hvordan han kunne øve betydelig innflytelse uten å forringe hans image som en from og gudfryktig mann. Basert på denne analysen argumenterer forskerne for at Dickos hybride blanding av teologi og politikk har ledet hans tilhengere inn i et nytt politisk felt hvor både hans religiøse tilhengere og den sekulære opposisjonen kunne føle seg hjemme. Dette har åpnet et nytt felt hvor Salafi-inspirerte aktører kan navigere mellom opposisjon og samarbeid både med staten og sekulære krefter.

 • Afrika
Screenshot 2022-10-28 at 09.52.13.png
 • Afrika
Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

The end of stability - how Burkina Faso fell apart

Burkina Faso var lenge ansett som en oase av stabilitet i en konfliktfylt del av Afrika. Det er ikke tilfelle lenger. Islamske opprørere inspirert av jihadisk teologi har tatt over stadig større landområder. En årsak er spill-over-effekter fra tilsvarende konflikter i nabolandet Mali, men forfatterne hevder også at det plutselige fallet til det gamle regimet til Blaise Compaoré også er del av forklaringen på hva som har skjedd i Burkina Faso. Artikkelen viser hvorledes Burkina Faso ble navigert unna konfliktene i nabolandet av hva vi kaller en ‘Big Man’ dyp stat bygget opp rundt formelle og uformelle regimesikkerhetsnettverk. Når denne dype staten forsvant da regimet til Compaoré ble kastet i et folkelig opprør, var grunnen egentlig beredt for at jihadistiske opprørere kunne gjøre et inntog. Gjennom forfatternes studie av denne prosessen, prøver nde å komme til en bedre konseptuell forståelse av hvorledes svake stater faktisk styres, og hvordan noen ledere av slike stater klarer å holde seg ved makten over lang tid, og hva som kan skje når slike ledere til slutt blir kastet fra makten.

 • Sikkerhetspolitikk
 • Afrika
Screenshot 2022-10-28 at 09.34.07.png
 • Sikkerhetspolitikk
 • Afrika
Arrangement
13:30 - 15:00
NUPI
Engelsk
300822_Taxation.jpg
Arrangement
13:30 - 15:00
NUPI
Engelsk
30. aug. 2022
Arrangement
13:30 - 15:00
NUPI
Engelsk

Sårbare statar og skatt: refleksjonar frå Afghanistan, Liberia og Sahel-regionen

Bli med oss 30. august når vi ser nærare på rolla skatt speler for statsbygging i dei sårbare statane Afghanistan, Liberia og i Sahel.

Arrangement
12:00 - 13:30
Clarion Hotel Tyholmen, Lille Torungen, Arendal
Norsk
170822-arendalsuka-radikalisering copy.jpg
Arrangement
12:00 - 13:30
Clarion Hotel Tyholmen, Lille Torungen, Arendal
Norsk
17. aug. 2022
Arrangement
12:00 - 13:30
Clarion Hotel Tyholmen, Lille Torungen, Arendal
Norsk

ARENDALSUKA: Folk flest blir ikkje radikalisert

Det meste av forskinga på valdeleg ekstremisme fokuserer på kvifor folk blir radikalisert. Men dei fleste blir ikkje det. Kva gjer at folk flest ikkje blir radikaliserte?

Arrangement
16:15 - 17:45
NUPI/Livestream til Facebook og Youtube
Engelsk
090522-new-narrative-africa.png
Arrangement
16:15 - 17:45
NUPI/Livestream til Facebook og Youtube
Engelsk
9. mai 2022
Arrangement
16:15 - 17:45
NUPI/Livestream til Facebook og Youtube
Engelsk

Eitt nytt narrativ om Afrika

Å endre narrativet om Afrika, og sjå forbi bistand og potensiell avhengnad, er essensielt for framtidig utvikling for kontinentet. 9. mai inviterer vi til paneldebatt om dette temaet.

Arrangement
16:00 - 17:30
NUPI
Engelsk
080622-roadblock's-africa.png
Arrangement
16:00 - 17:30
NUPI
Engelsk
8. jun. 2022
Arrangement
16:00 - 17:30
NUPI
Engelsk

Boksamtale: Vegsperringar og den politiske økonomien i valden

8. juni kjem Peer Schouten til NUPI for å presentere den nye boka si som gir eit unikt innblikk i rolla vegsperringar speler i konfliktutvikling og statsformasjon i Sentral-Afrika.

Arrangement
YouTube
Engelsk
Sahel - fragile-states-violent-entrepreneurs-plakat.png
Arrangement
YouTube
Engelsk
2. feb. 2022
Arrangement
YouTube
Engelsk

Sahel: sårbare statar og valdelege entreprenørar

Sahel har den siste tida vorte sett på dagsordenen i verda på grunn av dei mange utfordringane som pregar området. Dette webinaret markerer slutten på eit treårig prosjekt som har sett nærare på ulike forhold i Sahel.

Publikasjoner
Publikasjoner
Rapport

Development Assistance and Root Causes of Migration: A Risky Road to Unsustainable Solutions

I kjølvannet av migrasjonshåndteringskrisen i 2015 erklærte både EU og flere europeiske stater at de ville bruke utviklingsbistand mer strategisk for å håndtere de grunnleggende årsakene til migrasjon. Sluttrapporten fra MiDeShare-prosjektet, et felles toårig forskningsprosjekt av Polish Institute of International Affairs (PISM) og Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), tar opp to sentrale spørsmål: For det første, kan bistand adressere de grunnleggende årsakene til migrasjon, og for det andre, har EU og europeiske land som Norge og Polen endret retningen på bistand siden 2015? Ved å gjennomgå forskningen som allerede er publisert i vårt fellesprosjekt, vil vi oppsummere både det vi vet og på hvilke områder det trengs ny forskningsbasert kunnskap.

 • Diplomati og utenrikspolitikk
 • Utviklingspolitikk
 • Regioner
 • Europa
 • Global styring
 • EU
PISMReport.png
 • Diplomati og utenrikspolitikk
 • Utviklingspolitikk
 • Regioner
 • Europa
 • Global styring
 • EU
21 - 30 av 184 oppføringer