Pernille Rieker

Forsker I

Pernille Riekers forskningsinteresser er europeisk integrasjon (EU) og europeisk utenriks- og sikkerhetspolitikk, inkludert fransk og de nordiske lands utenriks- og sikkerhetspolitikk. I tillegg har hun arbeidet med dialog og konfliktforebygging mer generelt. Hun har en doktorgrad (dr.polit) fra 2004 (Universitetet i Oslo).

Blant hennes publikasjoner er bøkene: French Foreign Policy in a Changing World. Practising Grandeur (Palgrave 2017); External governance as security community building – the limits and potential of the European Neighbourhood Policy (Routledge 2016); Dialogue and Conflict resolution. Potential and limits (Routledge 2015) og Europeanization of National Security Identity. The EU and the changing security identities of the Nordic states (Routledge 2006).

Av artikler publisert siden 2015 kan følgende nevnes: 'Not so unique after all? Urgency and Norms in EU foreign and security policy' (Journal of European Integration, 2021); 'Differentiated integration and Europe's Global Role: A Conceptual Framework' (European Foreign Affairs Review, Special Issue, 2021); 'Differentiated Defence Integration Under French Leadership' (European Foreign Affairs Review, Special Issue, 2021); 'Plugging the capability-expectations gap: towards effective, comprehensive and conflict-sensitive EU crisis response?' (European Security nr. 1, 2019); 'Spin-off av EØS? Norge og europeisk utenriks-, sikkerhets- og forsvarssamarbeid' (Internasjonal Politikk 77(4), 2019); 'EU-supported reforms in the EU neighbourhood as organized anarchies: the case of post-Maidan Ukraine' (Journal of European Integration nr. 4, 2018); 'Autonomy and Integration? Small-state responses to a changing European security landscape' (Global Affairs nr. 3, 2017); 'The EU, Russia and the potential for dialogue – Different readings of the crisis in Ukraine' (European Security nr. 3, 2016) og 'The EEA Grant. A source of Soft Power?' (Journal of European Integration nr. 4, 2015).

Mer informasjon om hennes øvrige arbeider finnes i hennes fullstendige CV.

 

På NUPI er Rieker del av forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar. Hun er koordinator for NUPIs Senter for Europastudier (NSE), inkludert senterets seminar-serie Norge møter Europa. Hun er også prosjektleder for NFR-prosjektet EUFLEX (2019-2021) og har tidligere ledet EUNOR (2015-2017). Begge prosjektene er finansiert under NFR-programmet ‘Europa i endring’. Et annet NFR prosjekt (toppforsk) som hun er med på er EPOS, som studerer makt i utenrikspolitikken. I tillegg til dette har hun vært med i og er fortsatt med i en rekke EU finansierte prosjekter: Hun var arbeidspakkeleder i det NUPI-ledede H2020 prosjektet EUNPACK (2015-2019) som studerte EUs rolle i ekstern krisererespons, som prosjektdeltaker i PREVEX, et nytt NUPI-ledet prosjekt om EUs rolle i bekjempelsen av voldelig ekstremisme på Balkan, MENA og Sahel, som prosjektdeltaker i JOINT, et EU prosjekt som koordineres av IAI i Roma som skal se nærmere på hva som må til for å gjøre EUs utenrikspolitikk tydeligere. I tillegg er hun prosjektleder for et prosjekt finansiert av Forsvarsdepartementet, EURODEFENCE, som undersøker hva nyere sikkerhetsinitiativer betyr i en større sikkerhets- og forsvarspolitisk kontekst. Utover dette koordinerer Rieker også NUPIs deltakelse i det europeiske forskningsnettverkene TEPSA og ECPR

Pågående forskning:

Innenfor rammen av EUFLEX-prosjektet ser Rieker nærmere på mekanismer og drivkrefter i EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk med et særlig fokus på differensiert integrasjon, Frankrikes rolle og tredjelands rolle. 

I PREVEX-prosjektet studerer hun EUs og Frankrikes rolle i bekjempelsen av voldelig ekstremisme i Mena-regionen og Sahel.

I EURODEFENCE studerer hun europeiske sikkerhetsinitiativer og hvilke implikasjoner det har for Europas og Norges evne til å håndtere potensielle sikkerhetstrusler.

I EPOS-prosjektet studerte hun hva som kjennetegner EUs og Frankrikes utenrikspolitiske repertoar.