Hopp til innhold
NUPI skole

Forsker

Pernille Rieker

Forsker I
Pernille_Rieker_11.jpg

Kontaktinfo og filer

pernille.rieker@nupi.no
917 29 804
Originalbilde Last ned CV

Sammendrag

Pernille Riekers forskningsinteresser er europeisk integrasjon (EU) og europeisk utenriks- og sikkerhetspolitikk, inkludert fransk og de nordiske lands utenriks- og sikkerhetspolitikk. I tillegg har hun arbeidet med dialog og konfliktforebygging mer generelt. Hun har en doktorgrad (dr.polit) fra 2004 (Universitetet i Oslo). På NUPI er Rieker del av Forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar (SecDef). Hun er koordinator for NUPIs Senter for Europastudier (NSE) og medredaktør for tidsskriftet Internasjonal Politikk.

Publikasjoner:

Bøker: European Actorness in a Shifting Geopolitical Order. European Strategic Autonomy Through Differentiated Integration (Springer 2023);  French Foreign Policy in a Changing World. Practising Grandeur (Palgrave 2017); External governance as security community building – the limits and potential of the European Neighbourhood Policy (Routledge 2016); Dialogue and Conflict resolution. Potential and limits (Routledge 2015) og Europeanization of National Security Identity. The EU and the changing security identities of the Nordic states (Routledge 2006).

Artikler: Making Sense of the European Side of the Transatlantic Security Relations in Africa (Politics & Governance, 2022); 'Not so unique after all? Urgency and Norms in EU foreign and security policy' (Journal of European Integration, 2021); 'Differentiated integration and Europe's Global Role: A Conceptual Framework' (European Foreign Affairs Review, Special Issue, 2021); 'Differentiated Defence Integration Under French Leadership' (European Foreign Affairs Review, Special Issue, 2021); 'Plugging the capability-expectations gap: towards effective, comprehensive and conflict-sensitive EU crisis response?' (European Security nr. 1, 2019); 'Spin-off av EØS? Norge og europeisk utenriks-, sikkerhets- og forsvarssamarbeid' (Internasjonal Politikk 77(4), 2019); 'EU-supported reforms in the EU neighbourhood as organized anarchies: the case of post-Maidan Ukraine' (Journal of European Integration nr. 4, 2018); 'Autonomy and Integration? Small-state responses to a changing European security landscape' (Global Affairs nr. 3, 2017); 'The EU, Russia and the potential for dialogue – Different readings of the crisis in Ukraine' (European Security nr. 3, 2016) og 'The EEA Grant. A source of Soft Power?' (Journal of European Integration nr. 4, 2015).

Mer informasjon om hennes øvrige arbeider finnes i hennes fullstendige CV eller på prosjektsidene.

Pågående forskning: 

Pernille Rieker leder prosjektet RE-ENGAGE, som skal se på hvordan EU kan styrke sin utenrikspolitiske verktøykasse, inkludert utvidelses- og naboskapspolitikken - for å styrke unionens geopolitiske innflytelse og være bedre rustet til å fremme demokrati i sitt nabolag.

Innenfor rammen av Norge og EU mot 2030 ser Rieker nærmere på utviklingen av EU som sikkerhetspolitisk aktør og implikasjoner for Norge.

I EURODEFENCE studerer hun mekanismer og drivkrefter i EUs forsvarspolitikk med et særlig fokus på differensiert (eller fleksibel) integrasjon og tredjelands rolle.

I PREVEX-prosjektet studerer hun EUs og Frankrikes rolle i bekjempelsen av voldelig ekstremisme i Mena-regionen og Sahel.

I JOINT arbeider hun med hvordan å forstå drivkrefter og mekanismer i EUs utenrikspolitkk.

I ADHOCISM prosjektet ser hun nærmere på Frankrikes militære rolle i Mali.

Ekspertise

 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Regional integrasjon
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Norden
 • Konflikt
 • EU

Utdanning

2004 Dr. polit, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo. Avhandling: Europeanisation of Nordic security

1998 Can. polit, Institutt for statsvitenskap, University of Oslo. Avhandling: Fransk NATO-politikk i 1990-årene. Kontinuitet eller endring?

Arbeidserfaring

2017- Forsker I, NUPI

2011-2017 Seniorforsker, NUPI

2009-2011 Seniorrådgiver, NordForsk

1999-2009 Doktorgradsstipendat/seniorforsker/avdelingsleder, NUPI

Aktivitet

The next migration crisis: Is the EU better prepared?
Podkast

The next migration crisis: Is the EU better prepared?

I denne podcasten ser vi nærmere på hvordan EU kommer til å takle den nye migrasjonskrisen. En ny bølge av massemigrasjon til Europa kan være på v...

 • Europe
 • Migration
 • Governance
 • Europe
 • Migration
 • Governance
NUPIpodden #1 - Det franske presidentvalget
Podkast

NUPIpodden #1 - Det franske presidentvalget

I aller første episode av NUPIpodden forklarer seniorforsker på NUPI, Pernille Rieker om de to kandidantene som kjemper om å bli Frankrikes neste...

 • Diplomacy
 • Governance
 • Diplomacy
 • Governance
Aktuelt
Ny forskning
Aktuelt
Ny forskning

Hvordan sikre europeiske interesser i en kaotisk verden?

Europas sikkerhet og suverenitet handler om mer enn militær kapasitet.
 • Forsvar og sikkerhet
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • Europa
 • EU
Aktuelt
Aktuelt

KONKURRANSE: Spark i gang forskningskarrieren med en pris

Student eller tidligere student? Få artikkelen din på trykk i Internasjonal Politikk.
Bildet viser en hånd som holder en penn over en bok som ligger på et skrivebord, med et ark med notater nedenfor.
Kan EU takle en ny flyktningkrise?
Podkast

Kan EU takle en ny flyktningkrise?

Flyktningkrisen i 2015 var et sjokk for de europeiske landene, og EU har fått kritikk for hvordan de håndterte den på. Nå er det flere ting som ty...

 • Human rights
 • Governance
 • International organizations
 • The EU
 • Human rights
 • Governance
 • International organizations
 • The EU
Angst i Athen: En forskerspires frykt for å feile
Podkast

Angst i Athen: En forskerspires frykt for å feile

Møt Claudia Aanonsen, doktorgradsstipendiat ved NUPI, som for første gang skal delta på en internasjonal forskerkonferanse. Hun gruer seg, og er e...

Publikasjoner
Publikasjoner
Bok

European Actorness in a Shifting Geopolitical Order. European Strategic Autonomy Through Differentiated Integration

Det siste tiåret har den globale geopolitiske konteksten endret seg betydelig, med et geopolitisk maktskifte og et mer selvhevdende Russland og Kina. Med Russlands uprovoserte invasjon av Ukraina, har europeisk sikkerhet fått en sentral rolle. Implikasjonene av Russlands invasjon er mange og vanskelig å fullt forstå rekkevidden av. Men behovet for mer strategisk autonomi i Europa er stort. Men hvordan kan dette oppnås på kort sikt? Svaret på dette er ofte at dette er umulig og kun kan oppnås på lang sikt. Denne bokens mål er å presentere et annet perspektiv. Målet er å vise at det bør være mulig å gjøre mest mulig ut av det nåværende europeiske systemet hvis vi justerer vår oppfatning av hvordan det fungerer. Boken argumenterer for at strategisk autonomi kan skje — også på kort sikt — hvis differensiert integrasjon ses på som en fordel, heller enn en utfordring. Mens EU vil fortsette å være kjernen i et sånt system (sammen med NATO på det militære domenet), er det en rekke andre (bilaterale og multilaterale) regionale og subregionale integrasjonsprosesser som må tas med i beregningen når en skal få et fullstendig bilde av hvordan europeisk strategisk autonomi kan oppnås. Denne boken starter med et teoretisk rammeverk for hvordan man kan studere europeisk "actorness" utover EU. Deretter blir dette rammeverket brukt både på EUs utvikling som en utenrikspolitisk aktør og mekanismene for EU-utvidelse. Denne boken er open access.

 • Sikkerhetspolitikk
 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • EU
d2be47cc4665-European-Actorness-in-a-Shifting-Geopolitical-Order.-European-Strategic-Autonomy-Through-Differentiated-Integration_cover.png
 • Sikkerhetspolitikk
 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • EU
Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

EUs utenriks- og sikkerhetspolitikk og implikasjoner for Norge

EUs samlede respons på krigen i Ukraina illustrerer bredden i EUs utenriks-politiske virkemidler og medlemslandenes økte vilje til å løse felles utfordrin-ger innenfor EU systemet. Det har også blitt tydeligere hvordan EU og Nato i økende grad komplementerer hverandre. Krigen og en endret geopolitisk situasjon illustrerer også hvordan sikkerhet i økende grad spiller over i andre politikkområder i EU som handel, energi, teknologi, kommunikasjon og kri-tiske råvarer. Vi befinner oss dermed i en europeisk sikkerhetspolitisk kontekst som er radikalt endret siden 1994. En hovedutfordring for Norge er at avta-lene med EU ikke reflekterer denne utviklingen. For å kompensere for dette må man dermed stadig søke å inngå nye avtaler for å sikre norske sikkerhets-politiske interesser, noe som er krevende og uforutsigbart. Så langt har det for eksempel skapt utfordringer knyttet til en eventuell norsk tilknytning til EUs nye satellittkommunikasjonssamarbeid (IRIS²) og helseunion. Denne artikke-len diskuterer EUs utenriks- og sikkerhetspolitikk og implikasjoner for Norge. Vi redegjør for viktige utviklingstrekk og drivere av EUs utenrikspolitikk, før vi går litt mer i dybden på hva slags utenrikspolitisk aktør EU er i dag. Til slutt diskuterer vi betydningen av denne utviklingen for Norge

 • Sikkerhetspolitikk
 • Utenrikspolitikk
 • EU
IP81.PNG
 • Sikkerhetspolitikk
 • Utenrikspolitikk
 • EU
Publikasjoner
Publikasjoner
Bok

European Actorness in a Shifting Geopolitical Order. European Strategic Autonomy Through Differentiated Integration

This is an open access book. Over the past decade, the global geopolitical context has changed significantly, with a geopolitical power shift and a more assertive Russia and China. With the unprovoked Russian invasion of Ukraine, European security has been put on high alert. The implications of the Russian military invasion are many and difficult to grasp in full. But the need for greater European strategic autonomy appears increasingly evident. But how can this be achieved in the short run? The answer to this question is often that it is impossible and that this can only be achieved in the long run. The aim of this book is to present a different perspective. It aims at showing that it should be possible to make the most out of the current European system if we adjust our understanding of how it works. The book argues that strategic autonomy may be reached—also in the short run—if differentiated integration is seen as an asset rather than a challenge. While the EU remains the core in such a system (together with NATO in the military domain), there is a multitude of other (bilateral and minilateral) regional and sub-regional integration processes that need to be taken into account to get the full idea of how European strategic autonomy can be achieved. This book starts by presenting a theoretical framework for how to study European actorness beyond the EU, then this framework will be applied both to the development towards the EU as a foreign policy actor through the mechanisms of enlargement.

 • Sikkerhetspolitikk
 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • EU
European-Actorness-in-a-Shifting-Geopolitical-Order.-European-Strategic-Autonomy-Through-Differentiated-Integration_cover.png
 • Sikkerhetspolitikk
 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • EU
Europa ruster opp
Podkast

Europa ruster opp

"Vi lever i et tidsskille", sa Tysklands forbundskansler Olaf Scholz da han annonserte at Tyskland skulle ruste opp sitt forsvar med 100 milliarde...

 • Defence
 • Security policy
 • Foreign policy
 • Europe
 • Defence
 • Security policy
 • Foreign policy
 • Europe
1 - 10 av 203 oppføringer