Unsplash

NUPIs forskningssenter for digitalisering og cybersikkerhet

Forskningssenter

Globale endringer som følge av den teknologiske utviklingen skjer raskt og det er viktig med kunnskap for å forstå hva disse endringene innebærer for verden. Derfor har vi et forskningsmiljø på NUPI som setter søkelys på disse endringene. Kort sagt ser vi på hvordan digital teknologi påvirker dynamikkene i det internasjonale systemet, påvirker interesser og verdier, hvordan makt forflytter seg, og hvordan demokratier og interesser er i endring som følge av dette.

På NUPIs forskningssenter for digitalisering og cybersikkerhet jobber vi med forskningsprosjekter knyttet til politiske og samfunnsmessige aspekter ved det digitale rom.  De ulike forskningsprosjektene handler på den ene siden om globale utfordringer når det gjelder styring av det digitale rom, makt og avhengighet, digital krigføring og bruk av digital teknologi til påvirkning . På den andre siden ser vi på – og bidrar til, digital kapasitetsbygging i utviklingsland, oppfyllelse av bærekrafts-målene, bruk av ny teknologi i fredsbevarende operasjoner og humanitær bistand, samt internasjonalt samarbeid mellom stater og private aktører.

Utviklingen i det digitale rom har endret det internasjonale systemet på måter og i en hastighet vi aldri før har sett maken til. Internett er en vital del av vår infrastruktur i alt vi driver med og derfor er kunnskap på strategisk viktige områder som digitalisering en nødvendighet for å evne å bygge solide fundamenter til å fatte beslutninger på.

Digitalisering påvirker samfunn på nye og fundamentale måter. Den endrer måten individer og selskaper kommuniserer og samhandler med hverandre på. Teknologien legger føringer for forholdet mellom offentlig og privat virksomhet, og påvirker og forhold mellom stater, konflikter, demokratiske prosesser, flyktningstrømmer og humanitær innsats. Den fjerde industrielle revolusjon er i full gang – bedrifter, sivilsamfunn, stater og internasjonale organisasjoner samler inn og analyserer stordata med kunstig intelligens i akselererende tempo.
Våre samfunn er vant til endringer, men endringene skjer nå raskere og av en helt annen karakter enn vi har sett tidligere. Hva slags implikasjoner får dette? Konsekvensene kan være store for alt fra samfunnets bærebjelker som samfunnskontrakten med konsekvenser som økt utenforskap, til institusjoner som strever med å opprettholde sin integritet og tillit. Informasjonskampanjer, påvirkning av systemer igjennom cyberoperasjoner og påvirkningsoperasjoner er eksempler på midler som blir brukt for å destabilisere stater og for å gi strategiske gevinster for aktører.

Mye litteratur, både akademisk, i policypapirer og i samfunnsdebatten ellers peker på de positive effektene av digitaliseringen. Dette er viktige funn, men det er samtidig viktig å se på hvordan den raske utviklingen innebærer at teknologi blir tatt i bruk før regulerende mekanismer blir utviklet. Den teknologiske utviklingen går raskt, mens det tar tid å utvikle kunnskap om bruk og regulering.

Den økte avhengigheten av det digitale rom skaper nye og flere muligheter for kriminelle, og åpner for nye sårbarheter. En økt forståelse av denne problematikken er et nøkkelområde i vår forskning, og vi har flere prosjekter som bidrar eller har bidratt til dette.

For øyeblikket er vi involvert i disse forskningsprosjektene:

GAIA trekker koblinger mellom digitale verdikjeder, nasjonal autonomi og internasjonal politikk. Prosjektet ser på hvordan digitalisering har skapt nye og kompliserte avhengigheter med stor betydning for internasjonal politikk. Mer konkret forsker vi på hvordan økt bruk av skytjenester skaper nye sårbarheter nasjonalt, hvordan internettinfrastruktur blir en del av geopolitisk maktkamp, og hvordan private markeder og selskaper påvirker internasjonal stabilitet og sikkerhet. Prosjektet er finansiert av Forskningsrådets IKTPLUSS-program og er et samarbeidsprosjekt mellom SIMULA og NUPI, samt en rekke andre internasjonale universiteter og institutter.

Cybersecurity and Developing Countries og Cybersecurity Capacity Centre for South Africa (C3SA) kartlegger, vurderer og anbefaler vi tiltak for styrking av cyberkapasiteter i utviklingsland. Fokuset er å hjelpe landene til å utvikle nasjonale strategier, rettsvesen, og utdanningsmuligheter og programmer, for å forebygge sårbarheter og realisere potensialet til den teknologiske utviklingen.

Cyber Hunt er et forskningsprosjekt som undersøker og utvikler automatisert teknologi for å håndtere cybertrusler, basert på AI og semantisk modellering. På denne måten skal en forutsi og oppdage sofistikerte angrep. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom flere universiteter, bedrifter, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet – og NATOs Cybersenter.

Market for Anarchy ser på ulike saksfelt - fra voldelig konflikt via cyber sikkerhet til klima og finans - og undersøker hvilke aktører som gir råd om risiko, deres innflytelse på staters adferd, og hvorvidt det er systematiske mønstre i hva slags type risiko som fremheves.

Vitenskap, teknologi og fremtidens krigføring.  

Tidligere forskningsprosjekter:

Digitale Trusler og Demokrati undersøkte nye trusler mot demokratiske prosesser, og ulike måter å møte disse på. 

Digitale Sabotasjeangrep mot Norsk Petroleumssektor så nærmere på de digitale truslene mot norsk petroleumssektor, og hvordan disse håndteres. 

Kritisk Digital Infrastruktur bygget videre på dette og så nærmere på hvordan ulike land løser utfordringene rundt privateid kritisk infrastruktur.

Upholding the NATO Cyber Pledge undersøkte om og hvordan avskrekking fungerer i det digitale rom.

Cybersecurity and Developing Countries siktet mot å kartlegge og vurdere cyberkapabiliteter i utviklingsland. Fokuset for denne studien var muligheten donorland har for å bidra i arbeidet med å utvikle slike kapabiliteter, samt risikoene og mulighetene cybersikkerhet i utviklingsland skaper globalt. Les gjerne artikkelen The Cyber Frontier and Digital Pitfalls in the Global South som springer ut av dette prosjektet.

Vi arbeider også med hvordan disse utfordringene håndteres i internasjonale fora, med et spesielt fokus på samarbeidet mellom offentlig og privat sektor. Via vårt nasjonale og internasjonale nettverk arbeider vi med en rekke partnere innen myndigheter, militært personell, internasjonale organisasjoner, akademia og privat sektor. NUPI arrangerer flere seminarer for å øke bevisstheten og kunnskapen om samfunnsmessige konsekvenser ved digitalisering og cybersikkerhet i offentligheten, både i Norge og internasjonalt.

Niels Nagelhus Schia,  Karsten Friis, Lars Gjesvik, Claudia Aanonsen, Erik Reichborn-Kjennerud, Eskil Jakobsen, Daniel Paz og Ida Faldbakken  er tilknyttet dette forskningssenteret.

Gjennom omfattende nettverk på feltet, nasjonalt og internasjonalt, samarbeider vi med en rekke partnere globalt, som Global Forum of Cyber Expertise og Global Cyber Security Capacity Centre ved Universitetet i Oxford, så vel som styresmakter, militæret, internasjonale organisasjoner og privat sektor. NUPI er medlem av Cybil portal, som jobber med cyber-kapasitet, og organiserer flere arrangementer for å spre kunnskap om cybersikkerhet og utfordringer knyttet til temaet, både i norsk kontekst og internasjonalt.

Nyheter

News

Big Tech gjør staters jobb

February 1, 2021

Å kreve at Facebook skal være løsningen på overvåkningsproblematikken er like urimelig som å forlange at Twitter skal håndtere Donald Trump på en forbilledlig måte, skriver Lars Gjesvik og Ole Willers i denne kronikken.

News

KRONIKK: Etterretningstjenestene må reformeres

February 16, 2021

Sikkerhetsmyndighetene har et alvorlig samordnings- og koordineringsproblem, skriver NUPI-forskerne Karsten Friis og Valther Hansen.

News

Digitale trusler blir kinkig for Norge i Sikkerhetsrådet

December 16, 2020

De fleste land rangerer trusler via det digitale rom som en av de største utfordringene for det 21. århundret. På tross av dette har tematikken knapt vært nevnt i FNs sikkerhetsråd. Hva kommer det av? Og kan Norge gjøre noe med det? spør Niels Nagelhus Schia og Erik Kursetgjerde.

News

Høyr NUPI på NRK P2!

December 7, 2020

Måndag - fredag i veke 50 erstatta NUPI «Ekko» i NRK P2. Få med deg ti timar med utanrikspolitiske tema i NRK-appen eller som podkast.

News
Bildet viser NUPI-forskerne Lars Gjesvik og Niels Nagelhus Schia

Trusselen fra teknologien – slik kan demokratiet hackes

February 13, 2020

Niels Nagelhus Schia og Lars Gjesvik har forsket på hacking av demokrati. Har vi noe å frykte? Det svarer de på i NUPI-podden.

News

Cyber, samfunn og sikkerhet i fokus i Internasjonal Politikk

September 23, 2019

Siste nummer av Internasjonal Politikk er viet til cybersikkerhet, og du kan lese det helt gratis.

Publikasjoner

Publication : Policy Brief
Screenshot 2023-04-18 at 13.14.54.png

Internet governance and the UN in a multiplex world order era?

2023
Over the last two decades Internet Governance (IG) has emerged as an increasingly complex and fraught field of policymaking involving both states and ...
Publication : Kronikk
Screenshot 2023-05-04 at 11.35.16.png

Hva er det vi egentlig løser ved å slette TikTok?

2023
Hvilke apper må Nasjonal sikkerhetsmyndighet vurdere i neste runde?
Publication : Policy Brief
Screenshot 2023-01-18 at 14.27.16.png

The subsea cable cut at Svalbard January 2022: What happened, what were the consequences, and how were they managed?

2023
Svalbard is, like most other societies, largely dependent on an internet connection. The fiber connection on Svalbard consists of two separate subsea ...
Publication : Policy Brief
Screenshot 2023-01-23 at 13.58.00.png

Loss of Tonga’s telecommunication – what happened, how was it managed and what were the consequences?

2022
In January 2022 the subsea volcano Hunga Tonga-Hunga Ha’apai in Tonga had a major eruption which also cut the country’s communication lines nationally, ...
Publication

Digital Vulnerabilities and the Sustainable Development Goals in Developing Countries

2020
Hvordan fører digitalisering til nye globale koblinger og fra-koblinger i utviklingsland? Og hvilken rolle spiller digitaliseringen for FNs bærekraftsmål? ...
Publication : Forskningsartikkel
Screenshot 2022-08-22 at 14.26.35.png

Interpreting cyber-energy-security events: experts, social imaginaries, and policy discourses around the 2016 Ukraine blackout

2022
Vi analyserer ekspertdebatten rundt et cyberangrep i 2016 som forårsaket strømbrudd i Ukraina. To ekspertrapporter var avgjørende for å interprete denne ...
Publication : Artikkel
Review of International political Economy.webp

Private infrastructure in weaponized interdependence

2022
Den strategiske betydningen av digital infrastruktur og andre økonomiske infrastrukturer har blitt et stadig viktigere politisk spørsmål, ikke minst i ...
Publication
Screenshot 2022-10-13 at 15.48.30.png

Verdens rikeste mann har geopolitiske ambisjoner. Derfor bekymrer Twitter-kjøpet.

2022
Elon Musks involvering i ukrainakrigen og samtidige oppkjøp av Twitter reiser en rekke spørsmål og dilemmaer.
Publication : Chapter

Norwegian cybersecurity: a small-state approach to building international cyber cooperation

Som et lite, åpent og digitalisert land har cybersikkerhet blitt et stadig viktigere politisk spørsmål i Norge. Likevel, som i andre svært digitaliserte ...
Publication : Chapter

Managing a digital revolution: cyber security capacity building in Myanmar

2021
Digitalisering utsetter utviklingsland for et økende antall risikoer, samt muligheter knyttet til tilkobling til Internett. Myanmar skiller seg ut som ...
Publication : Popular scientific article

Digitale trusler blir kinkig for Norge i Sikkerhetsrådet

2020
De fleste land rangerer trusler via det digitale rom som en av de største utfordringene for det 21. århundret. På tross av dette har tematikken knapt ...
Publication : Rapport

Intergovernmental checkmate on cyber? Processes on cyberspace in the United Nations

2020
  • Erik Kursetgjerde
Det digitale rom er eit stadig meir omdiskutert felt på den internasjonale agendaen. Til tross for at det har pågått prosessar i FN på tematikken siden ...
Publication : Academic article

Offensive cyberoperasjoner: Den nye normalen?

2020
Kan stater gå til motangrep om de blir angrepet digitalt i fredstid? Hva gjør toneangivende land, og hva sier internasjonal rett ...
Publication : Academic article

Hacking democracy: managing influence campaigns and disinformation in the digital age

2020
How are states responding to the threat of using digital technologies to subvert democratic processes? Protecting political and democratic processes from ...
Publication : Academic chapter/article/Conference paper

The role of the UN Security Council in cybersecurity: international peace and security in the digital age

2020
At the 75th anniversary of the United Nations, the UN Security Council is faced with difficult questions about its efficacy, relevance and legitimacy. ...
Publication : LEDER

Cybersikkerhet

2019
Den teknologiske utviklingen og framveksten av digitale nettverk har ført til noen av de mest dramatiske endringene vi har sett på flere generasjoner. ...
Publication : NUPI Report

The Politics of Stability: Cement and Change in Cyber Affairs

2019
In November 2018, the Global Commission on the Stability of Cyberspace, inaugurated one year earlier ‘to develop proposals for norms and policies to enhance ...
Publication : NUPI Policy Brief

Finding a European response to Huawei’s 5G ambitions

2019
This policy brief suggests that European countries should institute national reviewing boards overseen by intelligence agencies to vet Huawei equipment. ...
Publication : Academic chapter/article/Conference paper

Å varsle om hybride trusler

  • Patrick J. Cullen
  • Njord Wegge
Hybrid Warfare Early Warning and Detection. It discusses history of warnning intelligence and why and how hybrid warfare creates new challenges for warning ...
Publication : KRONIKK

Å gjøre ingenting er uansvarlig

2019
Regjeringen la i høst frem et forslag til ny lov for Etterretningstjenesten ut på høring. Det viktigste i lovforslaget er det som tidligere har vært omtalt ...
Publication

Critical communication infrastructures and Huawei

2019
Recently, there have been growing cyber-safety concerns over telecom equipment made by the Chinese vendor Huawei. This has led many countries to ban Huawei ...
Publication : NUPI Report

Comparing Cyber Security. Critical Infrastructure protection in Norway, the UK and Finland.

2019
Cyber security and protecting critical infrastructures from digital harm are of increasing importance for governments around the globe. Tackling this ...
Publication : NUPI Policy Brief

Military Offensive Cyber-Capabilities: Small-State Perspectives

2019
  • Lilly Pijnenburg Muller
This Policy Brief provides an overview of the military cyber-defence strategies and capabilities of Norway and of the Netherlands. Comparison of the two ...
Publication : NUPI Report

Parabasis: Cyber-diplomacy in Stalemate

2018
Governments and industry around the world are working together to bring the next billion users online,1 but their synergies fade when it comes to how ...
Publication : NUPI Policy Brief

International Cybersecurity: Orchestral Manoeuvres in the Dark

2018
Tikk and Kerttunen inform new entrants and nonparticipating governments of the discussions and outcomes of the UN First Committee Group of Governmental ...
Publication : NUPI Policy Brief

Cyber Security Capacity Building in Myanmar

2018
Digitalization is exposing developing countries to a growing number of risks, as well as opportunities associated with connecting to the Internet. Myanmar ...
Publication

Managing a Digital Revolution - Cyber Security Capacity Building in Myanmar

2018
Digitalization is exposing developing countries to a growing number of risks, as well as opportunities associated with connecting to the Internet. Myanmar ...
Publication : NUPI Report

Cyber-weapons in International Politics : Possible sabotage against the Norwegian petroleum sector

2018
The use of digital weapons is a rising global problem. Society is rapidly becoming more digitalized – and thereby more vulnerable to attacks. These vulnerabilities ...
Publication : ARTIKKEL

The cyber frontier and digital pitfalls in the Global South

2018
How does digitalisation lead to new kinds of global connections and disconnections in the Global South? And what are the pitfalls that accompany this ...
Publication : NUPI Policy Brief

Upholding the NATO cyber pledge Cyber Deterrence and Resilience: Dilemmas in NATO defence and security politics

2017
  • Lilly Pijnenburg Muller
This Policy Brief clarifies the key concepts of traditional deterrence and explores how these apply to cyber deterrence for the NATO alliance. Firstly ...
Publication : NUPI Policy Brief

China's Cyber Sovereignty

2017
This policy brief analyses China’s ambitions for imposing and strengthening the concept of cyber sovereignty in international negotiations on topics related ...
Publication : KRONIKK

Det frie internettet er under angrep

2017
Kronikk: Kina og Russland prøver allerede å ta kontroll over «sitt» internett. Vil Vesten nå, etter USA-hackingen og foran vårens valg i Europa, følge ...
Publication : ARTIKKEL

Makt og avmakt i cyberspace: hvordan styre det digitale rom?

2016
  • Lilly Pijnenburg Muller
Et sikkert cyberspace er nødvendig for en fungerende samfunnsstruktur, økonomisk, politisk og sosialt. Med samfunnets økende avhengighet av cyberspace ...
Publication : KRONIKK

Trusselen fra cyberspace

2017
Cyberangrep øker i omfang verden over. Norge er et av verdens mest digitaliserte land og dermed spesielt utsatt, men dette blir i stor grad oversett av ...
Publication : NUPI Rapport

Teach a person how to surf: Cyber security as development assistance

2016
Much policy literature on digitalization and development has focused on the importance of connecting developing countries to digital networks, and how ...
Publication : ANTOLOGI

Conflict in Cyber Space: Theoretical, strategic and legal perspectives

2016
Adopting a multidisciplinary perspective, this book explores the key challenges associated with the proliferation of cyber capabilities. Over the past ...
Publication : NUPI Report

Cyber Security as Development Assistance - Growth and Vulnerability

2016
The importance of digital technology underpins most of the social, economic and political development goals of most donor countries and international ...
Publication : NUPI-rapport

Cyber Security Capacity Building: Security and Freedom

2016
The threats associated with ICT are multifaceted. The present report posits that cyber capacity building (CCB) should not be considered simply a risk ...
Publication : KRONIKK
Publication : NUPI Report

Cyber Security Capacity Building in Developing Countries: challenges and Opportunities

2015
  • Lilly Pijnenburg Muller
Cyberspace is an intrinsic part of the development of any country. A strong cyber capacity is crucial for states to progress and develop in economic, ...
Publication : NUPI Report

Cyber Security Capacity Building : Developing Access

2015
This study concentrates on providing the rationale and identifying potential ‘dimensions’ for certain governmental CCB instruments, and what tasks they ...
Publication : NUPI Policy Brief

Cyber Security Capacity Building in Developing Countries

2015
  • Lilly Pijnenburg Muller
Cyberspace is an intrinsic part of the development of any country. A strong cyber capacity is crucial for states to progress and develop in economic, ...

Prosjekter

Project : Forskningsprosjekt

Cybersecurity Capacity Centre for Southern Africa

C3SA undersøker, kartlegger, vurderer og anbefaler tiltak for kapasitetsbygging for cybersikkerhet (CCB) i utviklingsland.
Project : Forskningsprosjekt

Digital sovereignty and autonomy

NUPI in collaboration with Simula Research Lab will map global data flows and their impact on national autonomy and sovereignty.
Project : Forskningsprosjekt

Vitenskap, teknologi og fremtidens krigføring

Hvordan er teknologi med på å endre hvordan vi ser på verden og hvordan vi skal handle i den?
Project : Forskningsprosjekt

Digitale trusler og demokrati

Hvordan håndterer stater den økte risikoen for at digitale medier brukes til påvirkning og undergraving av demokratiske prosesser?
Project : Forskningsprosjekt

Kritisk digital infrastruktur

Hvilken rolle skal staten ha i beskyttelsen av privateid digital kritisk infrastruktur? Og hvilke nye utfordringer og problemstillinger møter man?
Project : Forskningsprosjekt

Countering Hybrid Warfare (Multinational Capability Development Campaign)

NUPI leder det internasjonale forskningsprosjektet «Countering Hybrid Warfare» (CHW), hvor spørsmålet om hvordan hybrid krigføring kan møtes står i sentrum.
Project

Cybersecurity Capacity Building 2.0 - Bridging the digital divide and strengthening sustainable development

Dette prosjektet studerer kapasitetsbygging for cybersikkerhet (CCB) og bærekraftigheten til utviklingsprosesser i utviklingsland.
Project : Forskningsprosjekt

Digitale Sabotasjeangrep mot Norsk Petroleumssektor

I dette prosjektet arbeider forskerne med å kartlegge trusselbildet og den historiske bruken av digitale våpen mot kritisk infrastruktur, samt redegjør for problematikk og uklarheter i ansvarsfordelingen ved håndtering av slike angrep.
Project : Forskningsprosjekt

Upholding the NATO cyber pledge: What does cyber deterrence and cyber resilience mean for NATO and Norway?

Prosjektet undersøker hvordan og i hvilken grad avskrekking fungerer i cyberspace, eller om et fokus på resiliens som ny strategi er veien å gå.
Project : Forskningsprosjekt

Cybersecurity Capacity Building

Prosjektet skal se på risikoen knyttet til og utfordringene ved cybersikkerhet i utviklingsland.

Senterkoordinator

Niels Nagelhus Schia

Seniorforsker, leder for Forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar og leder for NUPIs forskningssenter for digitalisering og cybersikkerhet

 

Temaer
Sikkerhetspolitikk  Utenrikspolitikk  Forsvar  Fredsoperasjoner  Terrorisme og ekstremisme  Internasjonal økonomi  Styring  Utviklingspolitikk  Cyber  Diplomati  Internasjonale organisasjoner
Arrangementer
tir. 9 mai 2023
Event
Time: 10:00 Europe/Oslo
Location: NUPI

Cyberforsvar og EUs cyberpolitikk

Hva er EUs nylig vedtatte retningslinjer for cyber og hvor relevante er de i dagens geopolitiske kontekst?

ons. 7 apr. 2021
Event
Time: 14:00 Europe/Oslo
Location: Microsoft Teams

Det svakaste leddet? Digital teknologi og kapasitetsbygging i utviklingsland

Bli med på webinar for å lære om behovet for å byggje sikkerheitsstandardar på tvers av land for å minimere digitale trugslar.

tir. 17 nov. 2020
Event
Time: 14:00 Europe/Oslo
Location: Microsoft Teams

Digitale åtak - bør angriparen avslørase eller ikkje?

I oktober gjekk UD til det uvanlege steget å avsløre at Russland stod bak cyberoperasjonen mot Stortinget. NUPIs forskingssenter for cybersikkerheit har gledd av å invitere til eit webinar med professor Madeline Carr. I webinaret gir ho ei oversikt over kvifôr attribusjon i det digitale rommet er vanskeleg, utfordringane med å ikkje kunne attribuere – og ulike alternativ for korleis ein kan handtere denne utfordringa.

tir. 9 jun. 2020
Event
Time: 14:00 Europe/Oslo
Location: Webinar

WEBINAR: Tryggingsutfordringar ved kunstig intelligens og annan ny teknologi

NUPIs forskingssenter på cybertryggleik har gleda av å invitere til webinar med Jean-Mark Rickli, som skal snakke om korleis den teknologiske utviklinga skaper nye globale tryggingsutfordringar.

søn. 6 okt. 2019
Event
Time: 14:00 Europe/Oslo
Location: NUPI

Amerikansk cyberstrategi og 5G-nettet

Kva er dei viktigaste utfordringane og prioriteringane i amerikansk cybertryggleik?

tor. 31 okt. 2019
Event
Time: 11:00 Europe/Oslo
Location: NUPI

Teoriseminar: Cyberkonflikt i studiet av internasjonale relasjonar

Max Smeets tar eit nærare blikk på kvar den akademiske litteraturen står for analyse av cyberkonklikt.

tor. 31 okt. 2019
Event
Time: 09:00 Europe/Oslo
Location: NUPI

Amerikansk cyberstrategi og offensive operasjonar

Korleis ønskjer det amerikanske cyberforsvaret å posisjonere seg i cyberspace?

søn. 2 jun. 2019
Event
Time: 12:00 Europe/Oslo
Location: NUPI

Lunsjseminar: Krig, fred og alliansar i cyberspace

Kva er cyberoperasjoner? Korleis skilje konfliktar i cyberspace seg frå fysiske konfliktar? Og kva forskjellar og likskapar kan ein finne mellom cyberoperasjoner og informasjonskrigføring?

tor. 2 mai 2019
Event
Time: 09:00 Europe/Oslo
Location: NUPI

Frukostseminar: Kva skal vi gjere med cybertrusler?

Michael Sulmeyer, direktør for Belfer Center's Cyber Project, kjem til NUPI for å diskutere cybertryggleik og internasjonal politikk.